Ostali akti grada|

Objavljeno u “GKŽ” 40/13 – 14.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/13-01/10
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 10. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09., 06/13. i 15/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. 10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Programa javnih potreba u športu
Grada Slunja za 2013. godinu

I.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu Grada Slunja, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 06/13), u nastavku: Program.

II.
Točka III. Programa, pod nazivom Planirana sredstva mijenja se i glasi:

U Proračunu Grada Slunja za 2013. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu u sveukupnom iznosu od 176.500,00 kuna. Navedena sredstva raspoređivat će se za djelovanje Zajednice športskih udruga Grada Slunja te provođenje programskih aktivnosti klubova, kao i za redovito održavanje športskih objekata i terena i održavanje športskih manifestacija, u slijedećim iznosima:

– Zajednici športskih udruga Grada Slunja:
a) za plaću djelatnika i prava prema ugovoru, u iznosu od 40.000,00; za materijalne troškove 2.000,00 kn; za troškove službenih putovanja, poštarine, telefona, naknade platnog prometa i dr. 12.000,00 kn,
b) za nabavku pehara i medalja za športske aktivnosti tijekom manifestacije “Dani Grada Slunja 2013” u iznosu od 3.740,69 kn
c) za tekuću rezervu (nabavka plaketa i pehara za proglašenje najboljih u športu Grada Slunja za 2012.) u iznosu od 3.000,00 kn,
d) za potporu klubovima
– Nogometnom klubu “Slunj”: za naknade sucima, trenerima, za prijevoz igrača na takmičenja, za opremu, za redovno održavanje objekata i terena itd, u iznosu od 41.930,00 kn, koja sredstva će se doznačivati klubu u 12 obroka + jednokratna novčana pomoć za funkcioniranje kluba u iznosu od 3.059,31 kn, koja će se isplatiti u 10. mj. 2013.
– Športskom ribolovnom društvu “Slunjčica” Slunj: za održavanje kupa grada Slunja, u iznosu od 900,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u 4. mjesecu 2013.
– Kick boxing klubu “Tigar”: za troškove prijevoza i korištenja dvorane, opremu i sl. u iznosu od 7.620,00 kn, koja sredstva će se isplatiti u 2 obroka (u 2. mjesecu 3.820,00 kn i u 6. mjesecu 3.800,00 kn)
– Kuglačkom klubu “Korana”: za održavanje natjecanja i prijevoz natjecatelja, troškove najma dvorane, opremu, naknade sucima i sl, u iznosu od 9.130,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka (u 3., 6., 9. mjesecu 2013.),
– Kinološkoj udruzi “Slunj”: za troškove organizacije natjecanja, u iznosu od 850,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u 3. mjesecu 2013.
– Ženskom rukometnom klubu “Drenak”: za natjecanja i prijevoz natjecatelja na natjecanja, naknade sucima, podmirenje obveza prema Savezu, troškovi najma dvorane i trenerske naknade, za opremu i sl. u iznosu od 7.330,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 2 obroka (u 2. mjesecu -4.000,00 kn i u 9. mjesecu – 3.330,00 kn),
– Moto klubu “Poskok”: za organizaciju motocross susreta u iznosu od 2.250,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 2 jednaka obroka ( u 4. i u 8. mjesecu 2013.)
– Kajak i kanu klub “Rastočki mlinari”: za rad kluba: u iznosu od 2.820,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u 2. mjesecu 2013. g. te jednokratna novčana pomoć za nabavu osnovne opreme: u iznosu 2.000,00 kn, koja će se isplatiti u 10. mj. 2013.
– Kick boxing klubu “Sokol”: za troškove organizacije natjecanja, odlazaka na natjecanja i sl., u iznosu od 570,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u 3. mjesecu 2013.
– Budokai klubu “Eugen Kvaternik”: za prijevoz i kotizaciju natjecatelja na takmičenjima u iznosu 400,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u 5. mjesecu 2013.
– Malonogometnom klubu “Drenak”: za troškove rada udruge u iznosu od 400,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u 5. mjesecu 2013.

– Tekuća donacija u naravi u iznosu od 6.500,00 kn na ime oslobođenja od plaćanja najma nogometnog igrališta “Zubac” sa pratećim objektima

– Organizacija Europskog kupa u raftingu 2013. u iznosu od 30.000,00 kn

III.
Sve odredbe Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2013. g. ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window