Izbornik|

REPUBLIKA    HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

 GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-01/06-01/04

Ur.broj: 2133/04-06-1

Slunj, 15. ožujak 2006.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 172/03) i članka 18. stavka 1. alineja 8 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 28/01 i 8/05) Gradsko poglavarstvo Grada Slunja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU 

o ustroju Kataloga informacija

Grada Slunja 

  

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija kojima raspolaže, koje posjeduje ili nadzire Grad Slunj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona.

Članak 2.

Katalog informacija sadrži pregled dokumenata, akata i informacija iz djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave i djelokruga gradskih upravnih tijela, te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu sjedišta gradske uprave osobnom predajom, poštom, faxom ili drugim sredstvom suvremene komunikacije.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik svaki radni dan tijekom radnog vremena gradske uprave.  

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciji (službenik za informiranje) je Dragoslava Cindrić.

Članak 4.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Grad, može se, pored načina utvrđenog u članku 3. ove Odluke, ostvariti i na slijedeće načine:

  1.       objavljivanjem informacija u službenom glasilu Grada (“Glasniku Karlovačke županije”)
  2.       putem sredstava javnog priopćavanja,
  3.       učešćem u radu sjednica Gradskog poglavarstva i Vijeća na način propisan poslovnikom o radu tih tijela.

Članak 5.

Ovlaštenik prava na pristup informaciji kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu materijalnog troška za izradu preslike u iznosu od 1,00 Kn po listu formata A4. 

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na žiro-račun Grada.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG POGLAVARSTVA:

 

Ivan Bogović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  REPUBLIKA    HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG INFORMACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunj, ožujak 2006. godine

 

 

 

 

 

 

 

I  UVODNE NAPOMENE

 

Grad Slunj raspolaže informacijama koje proizlaze iz opsega poslova, nadležnosti i područja djelovanja Grada, a koje su načelno i okvirno utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, te zakonskim propisima.

Područje djelovanja Grada može se podijeliti prema granama na: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje i uređenje; komunalne djelatnosti; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i osnovno obrazovanje;  kultura, šport i tjelesna kultura; zaštita potrošača; zaštita i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarna i civilna zaštita.   

 

II SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Sukladno ovlastima i nadležnostima informacije kojima raspolaže Grad može se podijeliti u slijedeće skupine:

 

1. USTROJSTVENI AKTI

 Obuhvaća sve opće ustrojstvene akte vezane uz djelovanje  i rad predstavničkog i izvršnog tijela od trenutka osnivanja Grada kao JLS (1993. godine) do danas, a obuhvaćaju statut i statutarne odluke, pravilnike o radu, poslovnike, zapisnike sa sjednica, radne materijale, tonske zapise sjednica, akte radnih tijela, evidenciju članova Gradskog Vijeća i Poglavarstva, ustrojstvo gradskih upravnih odjela i službi, te druge akte vezane izravno ili posredno s ustrojavanjem Grada i njegovih tijela. 

U okviru ove skupine sadržani su i podacima o potpisanim poveljama  prijateljstva, dobitnicima javnih priznanja i zahvalnica.

 

2. GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Obuhvaća akte vezane uz gospodarski razvitak Grada, strateške planove razvoja, prikaze stanja, poticajne mjere za razvoj svih gospodarskih grana, korisnike poticajnih programa kako u sferi poduzetništva i obrtništva, tako i na području poljoprivredne proizvodnje; evidenciju gospodarstvenika, evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada, uvjete i način njena raspolaganja.

Grad raspolaže i podacima o državnom poljoprivrednom zemljištu na području Grada, njegovim korisnicima;  aktima vezanim uz njegovo raspolaganje.

 

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obuhvaća akte vezane uz socijalne programe Grada; poticanje razvoja školstva, zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, športa; evidenciju korisnika potpora Grada dane u ovim područjima; evidenciju kulturnih programa i aktivnosti realiziranih tijekom postojanja Grada kao samostalne jedinice lokalne samouprave. Vezano uz ove djelatnosti, Grad raspolaže i evidencijama ustanova i udruga koje djeluju na području Grada, a koje su svojom aktivnošću ili stvarnim djelovanjem usmjerene ka unapređenju društvenog života Grada i svih njegovih građana.

 

4. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Obuhvaća akte vezane uz ustrojavanje i organiziranje komunalnih poslova na području Grada; pojedinačna rješenja iz komunalnih djelatnosti; evidencije obveznika i njihova zaduženja; podatke vezane uz ratne štete i obnovu obiteljskih kuća i stanova; akte vezane uz raspolaganje stambenim i poslovnim prostorom i objektima, te ostalom imovinom u vlasništvu Grada, ovlaštenjima i uvjetima njihovog korištenja, te podatke o korisnicima naprijed navedene imovine.

 

5. PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

U okviru ove skupine nalaze se prostorni planovi;  analize, prikazi stanja, akti i dokumenti vezani uz prostorno planiranje, očuvanje i uređenje prostora; akti vezani uz zaštitu okoliša, zaštitu prirodnih resursa; akti vezani uz vatrogastvo, zaštitu od požara; akti vezani uz civilnu zaštitu; podaci i evidencije vezane uz ove djelatnosti.       

 

6. PRORAČUN I FINANCIJE

Ova skupina obuhvaća sve akte vezane uz financijsko poslovanje Grada od općih akata kojima se određuje financijska politika Grada, do podataka o korisnicima proračuna.

U okviru ove skupine nalaze se i podaci o proračunskim korisnicima i rezultatima njihova poslovanje, te podaci o financijskim obvezama i potraživanjima Grada kao poslovnog subjekta.

 

 

III ZAVRŠNE NAPOMENE

 

Katalog informacija sadrži podatke od 1993. godine do danas i podložan je kontinuiranom priljevu informacija, podataka, akata koje su u potpunosti dostupne javnosti.

Izuzetak od dostupnosti predstavljaju oni akti koji imaju status državne, vojne, službene, profesionalne ili poslovne tajne  koji akti su zbog svog statusa izuzeti od dostupnosti.  Pored navedenih, službenik za informiranje može uskratiti i davanje informacija i podataka koji zadiru u područje osobnih podataka, a koji su kao takovi uređeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Close Search Window