NEKATEGORIZIRANO|

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljujemo pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada gradskih tijela

 1. Ustav Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02)
 3. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, NN-međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08, 5/08)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,36/09, 150/11i 144/12, 19/13)
 5. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (NN 86/2006, 125/2006,16/2007, 46/2010, 145/2010, 37/2013, 44/2013i 45/2013)
 6. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12)
 7. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14)
 8. Zakon o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
 9. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15)
 10. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 11. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08i 61/11)
 12. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 13. Zakon  o radu (NN 93/14)
 14. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
 15. Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)
 16. Zakon o naseljima (NN 54/88)
 17. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,129/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 )
 18. Zakon obveznim odnosima ( NN 35/05,  41/08, 125/11, 78/15)
 19. Zakon o izvlaštenju (NN 74/14)
 20. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
 21. Zakon o najmu stanova  (NN 91/96, 101/98)
 22. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15),
 23. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09, 125/11,152/11,  111/12, 68/13, 110/15)
 24. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 25. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93,69/97,33/00, 73/00,27/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 147/14, 100/15)
 26. Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12i 73/13, 26/15)
 27. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 )
 28. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)
 29. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14)
 30. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 31. Uredba o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)
 32. Uredba o sastavljanju i predaji izjave i fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
 33. Zakon o udrugama (NN 74/14)
 34. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima finacniranja i ugovaranja programa i proejkata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
 35. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 36. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 37. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15),
 38. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01,6/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09i 80/10),
 39. Zakon o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11i 86/12, 94/13, 85/15),
 40. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 15214, 99/15),
 41. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10)
 42. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06)
 43. Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00i 69/09)
 44. Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
 45. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 46. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN136/06, 135/10, 14/11i 55/12)
 47. Zakon o koncesijama (NN 143/2012)
 48. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
 49. Zakon o vodama  (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
 50. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09. i 56/13, 154/14)
 51. Prekršajni zakon (NN  107/07, 39/13, 157/13, 110/15)
 52. Zakon o cestama (NN  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 53. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05,155/05 i 14/11)
 54. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN  82/13)
 55. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
 56. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 57. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)  
 58. Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
 59. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 60. Zakon o gradnji (NN 153/13)
 61. Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13)
 62. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
 63. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)
 64. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12, 139/14)
 65. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11)
 66. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
 67. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86, 30/94)
 68. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 69. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)
 70. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
 71. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)
 72. Zakon o zaštiti okoliša  (NN  80/13, 153/13, 78/15)
 73. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN  69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12. 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)
 74. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 75. Zakon o trgovini (NN  87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
 76. Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10)
 77. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
 78. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
 79. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)
 80. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15)
 81. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
 82. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 83. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)
 84. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 11/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window