Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 35/13. – 16. 09. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/13-01/175
URBROJ: 2133/04-03/01-13-1
Slunj, 11. rujan 2013.

Na temelju 36. stavka 1. alineja 2., 4. i 6. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradonačelnik donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza pitke vode

Članak 1.
Ovom Odlukom dopunjuje se članak 3. stavak 1. Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza pitke vode KLASA: 402-08/07-01/229, URBROJ: 2133/04-07-1 od 09. listopada 2007. godine i KLASA: 402-08/11-01/222 , URBROJ: 2133/04-02/01-11-1 od 09. rujna 2011. godine („Glasnik Karlovačke županije“ 35/11) na način da se iza riječi “Čamerovac” umjesto točke stavlja zarez i dodaje tekst “Dubrave”.

Članak 2.
Sve ostale odredbe Odluke iz prethodnog članka ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije“.

GRADONAČELNIK:

Željko Rendulić, dipl.ing.

Close Search Window