Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/14-01/11
URRBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 15. 07. 2014.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 15. 07. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 28/13) na način da se razrješavaju slijedeći članovi Stožera:
JOSIP GRAČAN i DINKO PUŠKARIĆ,
te se umjesto njih, za članove Stožera imenuju

„1. ZDRAVKO PAVLEŠIĆ, zamjenik gradonačelnika – načelnik Stožera“
9. DRAGAN PAVLEŠIĆ, direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj – član“,
Za člana Stožera imenuje se i NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.- član“

Članak 2.
Sve Odredbe Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja koje nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window