Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br 22/14 – 30.05.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/34
URBROJ: 2133/04-03/05-14-9
Slunj, 23. 05. 2014.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o održavanju javne rasvjete (“Glasnik Karlovačke županije 28/01, 43/05 i 04/10) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. 05. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru izvoditelja radova
održavanja javne rasvjete

I.
Za izvoditelja radova na održavanju javne rasvjete na području Grada Slunja odabire se „ELKO-RAD” obrt za elektroinstalacije iz Slunja, vl. Neven Bastaja, Ivšić brdo 10 a.

II.
Poslovi koji su predmet ove Odluke povjeravaju se izvoditelju iz točke I. ove Odluke na rok od četiri godine, računajući od dana potpisa ugovora.

III.
U svrhu uređivanja međusobnih odnosa sa izvoditeljem iz točke I. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o održavanju javne rasvjete, sukladno Odluci o održavanju javne rasvjete te prihvaćenoj ponudi izvoditelja iz točke I. ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju Odluke Gradskog vijeća o održavanju javne rasvjete (“Glasnik Karlovačke županije 28/01, 43/05 i 04/10) i Odluke Gradonačelnika o provođenju javnog natječaja za odabir izvoditelja radova održavanja javne rasvjete od 13. ožujka 2014. godine, raspisan je javni natječaj za odabir izvoditelja radova održavanja javne rasvjete na području Grada Slunja koji je objavljen u javnom glasilu “Večernjem listu” dana 14. ožujka 2014. godine.
U otvorenom roku za dostavljanje ponuda koji je trajao do 28. ožujka 2014. godine zaprimljena je jedna ponuda i to ponuditelja „ELKO-RAD“ obrt za elektroinstalacije iz Slunja, vl. Neven Bastaja, Ivšić brdo 10 a. Povjerenstvo koje je imenovao Gradonačelnik otvorilo je ponudu te konstatiralo da ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju i zadovoljava zadane kriterije sukladno uvjetima natječaja, te da su ponuđene cijene (iskazane u ponudbenom troškovniku) prihvatljive.
Slijedom toga predloženo je Gradskom vijeću da se za izvoditelja radova održavanja javne rasvjete na području Grada Slunja odabere „ELKO-RAD“ obrt za elektroinstalacije iz Slunja, Ivšić brdo 10a.
Gradsko vijeće razmatralo je na svojoj sjednici koja je održana dana 23. 05. 2014. godine izvješće o provedenom postupku javnog natječaja, isto prihvatilo i slijedom toga donijelo odluku kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

DOSTAVITI:
1. „ELKO-RAD“ obrt za elektroinstalacije, Ivšić brdo 10a, Slunj
2. Privitak uz Zapisnik
3. Pismohrana, ovdje

Close Search Window