Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 320-01/13-01/20
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” br. 20/09, 6/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 38 sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju poljoprivredne
proizvodnje

I.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini (“Glasnik Karlovačke županije” broj 6/13) (u daljnjem tekstu “Odluka”), na način da se u nazivu Odluke brišu riječi “u 2013. godini”.

II.
U točci V. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi: „ Ova Odluka provodi se u razdoblju od 2013.-2015. godine.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. i u istom se riječi „2013.godine“ zamjenjuju riječima „tekuće godine“.

III.
Sve Odredbe Odluke iz članka 1. koje nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke Županije”.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window