Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/26
URBROJ: 2133/04-04/01-13-1
Slunj, 21. ožujka 2013.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 Zakon o vodama i 49/11) i članka 36. stavka 1. alineje 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), donosim

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2012. godini

I.

Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2012. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 02/12, 25/12 i 45/12 u daljnjem tekstu: Program) izvršen na sljedeći način:

1. JAVNE POVRŠINE

Programom za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu 24.700,00 kn za dovršetak izrade projektne dokumentacije nužne za ishođenje lokacijske dozvole za 1. fazu izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane u Rastokama te sredstva u iznosu 5.000,00 kn za doradu idejnog rješenja postavljanja montažnog objekta javnog sanitarnog čvora u Rastokama. Iako su se tijekom godine provodile određene aktivnosti na izradi navedenih dokumenata izdvajanja financijskih sredstava za ove namjene nije bilo.

2. NERAZVRSTANE CESTE

U dijelu izgradnje komunalne infrastrukture vezane uz nerazvrstane ceste nastavljene su aktivnosti na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije u cilju ishođenja dozvola za gradnju ulica: Ivana Trnskog, Eugena Kvaternika, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle, Petra Svačića, uređenja prilazne ceste „kućama u nizu“, Ulice J. Belkovića, nastavka Ulice knezova Blagajskih i Ulice Ivšić brdo, te projektne dokumentacije za formiranje prometnica definiranih DPU-om „Centar I“ kao i prometnice koja osigurava prodor u Blok „Centar II“.
Provedena je revizija projektne dokumentacije za ulice: Mrežničku, II. Poljski put, Kralja Zvonimira i A. Šenoe radi usklađivanja s novom katastarskom izmjerom čime se osigurava ishođenje odgovarajućih akata (dozvola) za gradnju koje predstavljaju preduvjet pristupanju radovima uređenja i modernizacije prometnica. Za Mrežničku, I i II Poljski put ishođena je potvrda glavnog projekta.
Za navedene aktivnosti u Programu su bila planirana sredstva u iznosu od 141.000,00 kn, a utrošeno je 71.505,00 kn i to za reviziju projektne dokumentacije (ulice: Mrežnička, II. Poljski put, Kralja Zvonimira i A. Šenoe) te podmirenje troška vodnog doprinosa za Mrežničku ulicu i II Poljski put. Aktivnosti su financirane iz sredstava pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 70.000,00 kn i komunalnog doprinosa u iznosu 1.505,00 kn.
Programom su također bile planirane aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu radi formiranja prometnica i cesta a obzirom otkupa zemljišta nije bilo planirana sredstva u iznosu 50.000,00 kn nisu utrošena.

3. GROBLJA

Za potrebe proširenja groblja u Lađevcu realizirana je planirana aktivnost otkupa zemljišta od privatnih vlasnika a od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 142.000,00 kn za ovu namjenu utrošeno je 137.156,00 kn.
Otkup zemljišta financiran je sredstvima komunalnog doprinosa (137.156,00 kn).

4. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Vezano uz komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada nastavljene su aktivnosti na projektu sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac što se prvenstveno odnosilo na rješavanje pitanja zemljišta u državnom vlasništvu koje predstavlja posljednji uvjet ishođenju potvrde glavnog projekta (temeljem koje se može pristupiti radovima sanacije i zatvaranja odlagališta). Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa započeo je 2008. godine a unatoč nastojanjima i intervencijama Grada isti još uvijek nije okončan pri nadležnim državnim tijelima. S ciljem ubrzanja postupka u rješavanje pitanja državnog zemljišta uključio se i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s kojim Grad od 2005. godine provodi Program sanacije odlagališta.
Tijekom 2012. godine Programom su planirana sredstva u iznosu 831.290,00 kn u svrhu prijenosa ulaganja odlagališta otpada Pavlovac sa komunalnog poduzeća „Komunalac“ na Grad Slunj a od planiranih sredstava za ovu namjenu utrošeno je 831.237,50 kn.
Navedena aktivnost financirana je iz sljedećih izvora: Proračuna Grada (prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 151.543,28 kn), naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (7.708,82 kn), donacija (664.990,00 kn) i naknade za koncesiju (6.995,40 kn).

II.
Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNIK

Ivan Bogović

Close Search Window