Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 06/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/13
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 02. 2013.

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15. 02. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju potrošnje električne energije
za mrtvačnice iz komunalne naknade

Članak 1.

Sredstvima komunalne naknade koja su ubrana tijekom 2013. godine financirati će se troškovi potrošnje električne energije u mrtvačnicama Lađevac i Nikšić u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn kroz potpore mjesnim odborima.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window