Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 30/13. – 12. 08. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/13-01/06
URBROJ: 2133/04-03/01-13-1
Slunj, 26. srpanj 2013.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 24/04 i 20/09) i članka 25. stavka 1. alineja 17. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2013. godini

I
Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se posthumno OTU ŠIMEKOVIĆU za cjeloživotni angažman i doprinos gospodarskom razvoju i boljitku Grada.

II
Javno priznanje Grada Slunja u 2013. godini dodjeljuje se:
1. JOVI SMOLJANOVIĆU – za dugogodišnji razvoj, praćenje i dokumentiranje kuglačkog sporta, organizaciju gradske kuglačke lige i brojnih prigodnih turnira
2. JOSIPU NERALIĆU za dugogodišnji nesebičan humanitari rad

III
Zahvalnica za nesebičan dobrovoljni rad na organizaciji raznih športskih i zabavnih manifestacija dodjelje se KAJAK KANU KLUBU „RASTOČKI MLINARI“.

IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window