Ostali akti grada|

Objavljeno u “GKŽ” 40/13 – 14.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/13-01/153
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 10. 09. 2013.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. 10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu

Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu (“Glasnik Karlovačke županije” 51/12 i 11/2013) mijenja se članak 24. stavak 1. na slijedeći način:
-u RAZDJELU 001 „Ured Gradonačelnika i Gradsko vijeće“ Glava 01 Ured Gradonačelnika mijenja se točka 1.3. tako da glasi:
1.3. izdaci vezani uz kapitalni projekt „Opremanje Ureda Gradonačelnika“ i tekući projekt „Naknada štete“ izvršavat će se temeljem ispostavljanog računa i dospjele obveze
– u RAZDJELU 001 Glava 03 „Mjesna samouprava“ program Mjesna samouprava i Glava 04 „Vijeće srpske nacionalne manjine“ mijenja se točka 3.3. tako da glasi:
3.3. tekući projekt „Izbori“ i tekući projekt „Sanacija krovišta na zgradi društvenog doma u Nikšić“ izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa, dospjele obveze ili akta nadležnog tijela
– u RAZDJELU 002 „Ured Grada“ Glava 01 „Tajništvo“ program “Redovna djelatnost tajništva“ i Glava 02 program „Redovna djelatnost Odsjeka za proračun i financije“ iza točke 4.1. dodaje se točka 4.2. koja glasi:
„4.2. izdaci vezani uz kapitalni projekt „Opremanje ureda tajništva“ izvršavat će se temeljem isostavljenog računa i dospjele obveze“
– u RAZDJELU 003 Glava 02 „Odsjek za gospodarstvo“ mijenja se točka 6.3. tako da glasi:
„6.3. izdaci u okviru kaptialnih projekata „Rastoke – turistički atraktivna destinacija“ i „Poduzetničke zone“ izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa, sklopljenog ugovora i dospjele obveze“
– u RAZDJELU 003 Glava 05 „Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštiu okoliša i stanovanje“ mijenja se točka 12.1. i glasi:
„12.1. izdaci u okviru aktivnosti „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavaju se sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika gradske uprave i drugih akata kojima se uređuju materijalna prava radnika, a izdaci u okviru kapitalnog projekta „Opremanje Odsjeka za komunano gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ izvršavaju se temeljem ispostavljenog računa i dospjele obveze“.

Članak 2.
Sve odredbe osnovne Odluke o izvršavanju Proračuna ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window