Ostali akti grada|

 
Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/14-01/06
URRBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 15. 07. 2014.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 9. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) i članka 4. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 24/04. i 20/09.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 15. 07. 2014. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru povjerenstva
za dodjelu javnih priznanja

I.
ŽELJKO RENDULIĆ razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.

II.
JURE KATIĆ imenuje se za zamjenika predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.

III.

Rješenje stupa na danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

 

Close Search Window