Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 52/13. – 04. 12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/114
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 11. 2013.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27. 11. 2013. godine, donosi

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Slunja u 2014. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2014. godini za:
– javne površine
– nerazvrstane ceste
– groblja
– gospodarenje komunalnim otpadom.
Programom su obuhvaćeni radovi i aktivnosti kojima je nositelj Grad Slunj te drugi nositelji ovisno o vrsti investicije.

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 2.
U 2014. godini planiraju se aktivnosti koje se odnose na daljnju izradu projektne dokumentacije za 1. fazu projekta izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane u Rastokama (glavnog i izvedbenog projekta) za što se planira osigurati 193.800,00 kn, a u iznosu od 217.500,00 kn planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije izgradnje pješačkog mosta u Rastokama. Navedeni projekti provode se uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: Proračun Grada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, sredstva pomoći od tijela državne vlasti te ostali izvori.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.
Programom se planira nastaviti aktivnosti ishođenja potrebne dokumentacije za uređenje i modernizaciju Ulice Ivana Trnskog i nastavka Ulice knezova blagajskih, projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i izrada geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe cesta, te aktivnosti modernizacije ulice Mrežnička, I i II Poljski put za koje je ishođena dozvola za gradnju.
Za gore navedene aktivnosti u Proračunu za 2014. godinu planirano je 840.000,00 kn.
Također, tijekom 2014. godine nastaviti će se s rješavanjem vlasničko–pravnih pitanja i otkupom zemljišta za prometnice i ceste za što je Proračunom planirano 100.000,00 kn.

Izvori sredstava za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: Proračun Grada, vodni doprinos, sredstva pomoći od tijela državne vlasti, sredstva pomoći iz županijskog proračuna, viškovi prihoda iz prethodnih godina te ostali izvori.

IV. GROBLJA
Članak 4.
Programom se planiraju sredstva potrebna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na groblju u Nikšiću u iznosu 60.000,00 kn, a izvori sredstava za realizaciju navedene aktivnosti su Proračun Grada te ostali izvori.

V. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 5.
Aktivnosti na gospodarenju komunalnim otpadom odnose na aktivnosti sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac koji Grad provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za zahvat sanacije izdana je lokacijska dozvola, otkupljeno je privatno zemljište, izrađena je projektna dokumentacija temeljem koje je 2009. godine predan zahtjev za ishođenje potvrde glavnog projekta (akta za gradnju). Potvrda do sada nije izdana zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa nad državnim zemljištem. Stoga se tijekom 2014. godine planiraju aktivnosti koje se odnose prvenstveno na daljnje rješavanje pitanja državnog zemljišta (postupak započeo 2008. godine) kao preduvjeta ishođenju potvrde glavnog projekta. U ovu svrhu se ne očekuje izdvajanje financijskih sredstava.
Ostale aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom koje se temelje na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom provoditi će se na osnovu Plana gospodarenja otpadom za područje grada Slunja čija izrada se također planira tijekom 2014. godine.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije” a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window