Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

PLAN CIVILNE ZAŠTITE
GRADA SLUNJA

Ožujak 2013.godine

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Grada Slunja, te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Grada Slunja
Zabranjeno je umnožavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i na bilo koji način bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe tvrtke Protection d.o.o. Umag.

SADRŽAJ:
1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA SLUNJA 4
2. MJERE CIVILNE ZAŠTITE 4
2.1. Mjere sklanjanja 4
2.1.1. Mjera sklanjanja pučanstva i materijalnih dobara 4
2.1.2. Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu 4
2.1.3. Pregled podrumskih i drugih objekata prigodnih za sklanjanje 5
2.1.4. Naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu 5
2.1.5. Opremanje skloništa i ponašanje sklonjenih osoba 5
2.1.6. Organizacija sklanjanja 6
2.1.7. Mjere sklanjanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća 6
2.1.8. Zadaci pojedinih subjekata koji provode sklanjanje 7
2.2. Mjera evakuacije 8
2.2.1.Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka 9
2.2.1. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere 10
2.2.2. Pregled osoba koje podliježu evakuaciji po kategorijama i broju 10
2.2.3. Pregled mjesta prikupljanja i prihvata 11
2.2.4. Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju 11
2.2.5. Zdravstveno i drugo osiguranje 11
2.2.6. Pregled prometnih sredstava po vrsti i kapacitetu, tko ih osigurava, pregled lokacija zdravstvenih ustanova, škola , domova 12
2.2.7. Organizacija veterinarske evakuacije 12
2.2.8. Mjere evakuacije kod potresa 12
2.2.9. Mjere evakuacije kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća 13
2.2.10. Mjere evakuacije kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi) 13
2.3. Mjera zbrinjavanja 13
2.3.1. Pregled nositelja, kapaciteta, zadaća po nositeljima i standardnih operativnih postupaka 13
2.3.2. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere 14
2.3.3. Prikaz mjesta i lokacija prihvata 14
2.3.4. Pregled lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja, kapaciteti i sadržaji 14
2.3.5. Pregled lokacija, vrsta i kapaciteta za smještaj u čvrstim objektima 14
2.3.6. Mogućnosti smještaja u objektima privatnih osoba, postupak smještaja 14
2.3.7. Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje 15
2.3.8. Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba 15
2.3.9. Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne i psihološke pomoći 15
2.3.10. Pregled humanitarnih i drugih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju i njihove zadaće 15
2.3.11. Veterinarsko zbrinjavanje 16
2.3.12. Mjere zbrinjavanja kod potresa 16
2.3.13. Mjere zbrinjavanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća 16
2.3.14. Mjere zbrinjavanja kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi) 17
2.3.15. Pravne osobe i kapaciteti za preradu mesa, klaonice, skladišta i hladnjače 17

NAPOMENA:
Sukladno naputku DUZS, Sektor za civilnu zaštitu broj KLASA:810-01/12-01/53, URBROJ:543-10-04-02-12-1, od 27.12.2012. god. pravne osobe koje su u državnom ili županijskom vlasništvu ne mogu biti pravni subjekti od značaja za zaštitu i spašavanje u ingerenciji čelnika jedinice lokalne samouprave (JLS). Te pravne osobe aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
Eventualne vanplanske aktivnosti moraju biti usklađene na Stožerima ZiS i dobiti odobrenje središnjeg tijela državne uprave zaduženog za taj resor.
U tom smislu sve snage koje se navode u ovom planu i imaju određene zadatke treba usuglasiti i dobiti pristanak za njihovo angažiranje od njihovih matičnih ustanova (vlasnika – osnivača).

1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA SLUNJA
Na području Garda Slunja nema ustrojenih snaga civilne zaštite već te poslove izvršavaju snage zaštite i spašavanja.
2. MJERE CIVILNE ZAŠTITE
2.1. Mjere sklanjanja
Sklanjanje stanovništva je hitna mjera civilne zaštite koja se provodi kod nastanka katastrofe ili velike nesreće.
2.1.1. Mjera sklanjanja pučanstva i materijalnih dobara
Tablica 2 1
zadaća (mjera CZ nositelj operativni postupci napomena
Organizacija sklanjanja ugroženog stanovništva Grad Slunj, komunalne službe – Skloniti ugroženo stanovništvo u skloništa osnovne zaštite ( pregled – popis skloništa s adresom i lokacijom, kapacitetom, povjerenika s adresom i telefonom)
– Skloniti ugroženo stanovništvo u zaklonjene prostore – javna garaža, podrum, prostor bez prozora, prostor udaljen od otvora ( pregled- popis zaklonjenih prostora s adresom i lokacijom,
– Hermetizirati otvore (prozor, ventilacijski otvor, vrata ) ljepljivim trakama i drugim
– Osigurati čuvanje napuštenih zgrada i imovine Izvršitelj
-Stožer ZiS
-Voditelji skloništa
– Aktivisti CK
-Drugi sudionici Grada Slunja na razini sustava ZiS
i
-PUZS, ŽC 112
– Policijske snage MUP/PP Slunja po svom planu
(osiguranje javnog reda i mira, osiguranje prometa
osiguranje imovine)

2.1.2. Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu
Na području Grada Slunja nema uređenih skloništa.
Potrebna sklonišna mjesta riješit će se uporabom podrumskih, zaštićenijih suterenskih prostorija, podzemnih garaža, postojećih obiteljskih skloništa u individualnoj stambenoj izgradnji, te prirodnim i drugim vrstama zaklona.
Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će se prema potrebi i u postojeće podrumske zaklone koji će se urediti za tu namjenu. Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim građevinama treba očistiti, pripremiti i prilagoditi za sklanjanje. Po potrebi izvršiti će se potpora stropne konstrukcije s daskama (fosnama) i odgovarajućim podupiračima. Isto tako izvršiti će se pojačanje ili zaštita ulaza, te zaštita svih otvora ( prozora) na odgovarajući način.
Za provođenje navedenih zadaća zaduženo je stanovništvo Grada, upute daje Stožer zaštite i spašavanja.
Mjera sklanjanja provodi se u slučaju ratne opasnosti, nuklearnih i radioloških nesreća te eventualno kod tehničko-tehnoloških nesreća s opasnim tvarima kada se provodi hermetizacija prostora za sklanjanje.
2.1.3. Pregled podrumskih i drugih objekata prigodnih za sklanjanje
Pregled podruma i drugih objekata za sklanjanje izrađuje Grad Slunj za svoje područje.
Tablica 2 2
prostori koji se mogu prilagoditi za sklanjanje
r.b. naselje lokacija odgovorna osoba tel/mob
GRAD SLUNJ
1. Srednja škola Slunj* Slunj, Školska 22 047/777-503
2. Sportska dvorana Srednje škole Slunj* Slunj, Ulica kralja Zvonimira 047/777-503
3. Osnovna škola Slunj Slunj, Školska 25 047/777-112, 047/777-610
4. Dječji vrtić Slunj Slunj, Kralja Zvonimira 9 047/777-576
5. Vatrogasni dom Slunj, Plitvička 9 047/777175, 047/777-001
6. Župna dvorana* Slunj, Trg Zrinskih i Frankopana 047/777-072
7. Ugostiteljski obrt Mirjana Slunj, Donji Nikšić 101 047/787-205
8. Ugostiteljski obrt Feniks Slunj, Plitvička 73 047/778-140
9. Ugostiteljski obrt Pino Slunj, Gornji Nikšić bb 047/787-123
10. Ugostiteljski obrt Grand Slunj, Lapovac 1a 098/833-339
11. Slovin unique -Rastoke Slunj, Rastoke 25 b 047/801-461
*koristiti će se sukladno planovima nadležnih institucija-osnivača
2.1.4. Naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu
Posjedanje skloništa treba se izvršiti prije nastupanja opasnosti. Od davanja znaka za uzbunu do momenta napada vrijeme posjedanja treba iznositi maksimalno oko 5 minuta, što znači da skloništa ne smiju biti udaljena više od 250 m od krajnjeg korisnika.
Ponašanje u skloništu propisuje se kućnim redom koji predviđa:
– smještanje ljudi u sklonište mora započeti od najudaljenijih prostorija u skloništu,
– nije dozvoljena buka, uznemiravanje drugih, paljenje svjetala i neovlašteno rukovanje s instalacijama,
– zabranjeno je unošenje domaćih životinja, kabastih predmeta, lako zapaljivih materijala, nadražujućih i jako mirisnih materijala,
– zabranjeno je pušenje i uzimanje alkohola u skloništu.
Napuštanje skloništa vrši se po prestanku opasnosti po odobrenju voditelja skloništa. Prilikom napuštanja skloništa prvo izlaze izviđači radi utvrđivanja stvarnog stanja izvan skloništa. Na osnovi izvješća izviđača voditelj skloništa izdaje određena upute sukladnoj trenutnoj situaciji, pravac kretanja i dr.
2.1.5. Opremanje skloništa i ponašanje sklonjenih osoba
Radi omogućavanja boravka do 7 odnosno 14 dana sklonište se mora unaprijed opremiti najnužnijom opremom i uređajima koji pružaju minimalne uvjete za preživljavanje.
Sklonište mora imati potreban broj:
– ležajeva ili klupa,
– posude za fiziološke potrebe,
– pribor za detekciju i dekontaminaciju,
– alat za spašavanje, – ručne vatrogasne aparate,
– priručnu apoteku,
– pribor za održavanje osobne higijene,
– potrebne količine hrane i vode.
Ležajevi u uvjetima boravka od nekoliko dana imaju veću prednost u odnosu na klupe (stolice), a odnos treba biti 1:2 u korist sjedala. Ležajevi i stolice moraju biti odmaknuti od zidova najmanje 5 cm. Sjedala se po mogućnosti grade s naslonom za glavu. Ležajevi se mogu raditi u 2-3 kata zavisno od prostora s tim da razmak između ležajeva po visini bude 60-65 cm. Mogu se predvidjeti ormari i police za smještaj raznog materijala. Treba osigurati posude za vodu koje mogu biti smještene na policama ili na za to posebno određenim mjestima.
Priručnu apoteku treba opremiti:
– odgovarajućim lijekovima
– alkoholom,
– jodom, – tabletama (protiv glavobolje, zubobolje i za snižavanje temperature),
– atropin i pam siretama i
– drugom opremom za pružanje prve pomoći
Treba pripremiti i pravodobno postaviti u skloništu opremu za spašavanje i održavanje.
Za spašavanje se preporuča Za zatvaranje pukotina preporuča se
– ručna dizalica,
– čelična poluga (pajser),
– zidarski sjekač,
– čekić,
– pijuk,
– lopate i drugo – bitumen,
– kit,
– plastelin,
– platno,
– ljepilo i
– sve vrste ljepljivih traka
Posebno treba predvidjeti posude za otpatke. Preporučuju se i uređaji za prešanje ambalaže (otpadaka).
U skloništu treba osigurati odgovarajuću rasvjetu.
Sklonište se obilježava i natpisima i pokazivačima uočljivim s većih daljina i vidljivih u bilo koje doba dana. U ove znake spadaju pokazivači pravca kretanja prema skloništu, pokazivači ulaza u sklonište, pokazivači pomoćnog izlaza i tabla s natpisom “sklonište”.
2.1.6. Organizacija sklanjanja
Sklanjanje stanovništva Grada Slunja, vršiti će se u slučajevima:
1. ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima i zonama,
2. ugroza od radiološko -biološko – kemijske opasnosti od djelovanja nuklearne elektrane Krško
Potencijalne opasnosti i posljedice od nuklearnih i radioloških nesreća razrađuju se na državnoj razini a jedinice lokalne (i područne) samouprave planiraju provođenje obveza iz državnih planova i programa.
Ugroze od poplave i od ostalih prirodnih uzroka ( suša i toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, snježne oborine, tuča, poledica) nije očekivati pa se mjere sklanjanja ne razrađuju.
2.1.7. Mjere sklanjanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća
Tablica 2 3
područje ugroze (radijus) očekivani broj ugroženih/za sklanjanje mjesto sklanjanja – skloništa osnovne i dopunske zaštite nositelji mjere-zadaće napomena
Benzinska postaja INA, Plitvička 82 3-4/0 Slunj Stožer ZiS, voditelji skloništa nema potrebe za organizacijom sklanjanja. Po potrebi samosklanjanje.
Plinska postaja, Autopromet Slunj, Gornje Taborište 3-4/0 Slunj
2.1.8. Zadaci pojedinih subjekata koji provode sklanjanje
Stožer zaštite i spašavanja, voditelji skloništa i druga tijela i osobe odgovorne za sklanjanje pučanstva trebaju provjeriti ažurnost planova sklanjanja, te poduzeti mjere sukladno uputama utvrđenim u njima i u planu pripravnosti za slučaj ratne opasnosti. To podrazumijeva:
– da pored skloništa odrede i druge prostore za moguće zaklone (podrumi i dr.) i za sklanjanje pučanstva i pripreme ih za tu namjenu;
– odrediti prostore u kojima će se sklanjati stanari svake pojedine zgrade, odnosno svi zaposleni u pojedinim poduzećima i ustanovama;
– poduzeća i javne ustanove koje nemaju skloništa ni pogodne prostore za sklanjanje svoj plan sklanjanja trebaju uskladiti sa planovima Mjesnih odbora na čijem području imaju sjedište;
– prostorije predviđene za sklanjanje kao i skloništa u cijelosti moraju biti što je moguće bolje pripremljena za prihvat pučanstva, uključujući i sva potrebna obilježavanja, kao i upoznavanja pučanstva sa pripremljenim prostorijama za sklanjanje;
– stožer mora imenovati i osposobiti ekipe, za prihvat i organizaciju sklanjanja, odnosno stalno pratiti rad tih ekipa;
– skloništa koja se iznajmljuju moraju biti pravovremeno pripremljena za sklanjanje u smislu kako je to propisima određeno;
– na jedan metar kvadratni površine u skloništu osnovne zaštite sklanja se jedna osoba, a u skloništima dopunske zaštite i zaklonima na dva metra kvadratna površine prostorija jedna osoba – vrijedi za dulji rok boravka u skloništima, a za kraća zadržavanja u skloništima moguće je i u prostore skloništa koji nemaju ugrađene FVU, te u zaklonima izvršiti sklanjanje po istim postavkama kao i kod skloništa osnovne zaštite, tj. na jedan metar kvadratni površine jedna osoba;
– ekipe za prihvat pučanstva u skloništa osnovne i pojačane zaštite, moraju biti obučene za rukovanje sa uređajima u skloništu (FVU, agregati za nužnu rasvjetu i dr.) i moraju biti upoznati sa osnovnim postavkama o određivanju dozvoljenog broja osoba za sklanjanje;
– na odgovarajući način provjeriti obaviještenost pučanstva o znacima uzbunjivanja, o mjestima za sklanjanje te o načinu zaposjedanja, boravka i napuštanja skloništa pri čemu se koristiti lokalnim sredstvima obavještavanja, te plakatima i brošurama Uputa za zaštitu i spašavanje pučanstva Zapovjedništva civilne zaštite RH)
– provjeriti funkcionalnost lokalnog sustava uzbunjivanja.
Odgovorne osobe: voditelji skloništa i njihovi zamjenici u suradnji s predsjednicima Mjesnih odbora i predstavnicima stanara, ukoliko se radi o objektima za kolektivno stanovanje.
Voditelj skloništa i zamjenik voditelja (potrebno je iste imenovati):
1. vrši prihvat stanovnika u skloništu i njihov raspored po prostorijama,
2. osigurava rad uređaja za filtroventilaciju i ostalih uređaja,
3. osigurava kućnim redom tijekom boravka u skloništu i poduzima potrebne mjere u svezi istog,
4. vodi potrebite evidencije ulaska i izlaska osoba iz skloništa,
5. provodi informiranje stanovnika u skloništu o stanju, poduzetim mjerama i narednim aktivnostima,
6. uspostavlja vezu na području lokacije skloništa sa stožerom zaštite i spašavanja ili čelnikom jedinice lokalne samouprave,
7. provodi i druge aktivnosti sukladno dobivenim informacijama nadležnih tijela.
Povjerenik ZiS i zamjenik povjerenika (potrebno je iste imenovati)
1. Surađuju s predsjednicima mjesnih obora i voditeljima skloništa u svezi organiziranog sklanjanja stanovništva,
2. Organiziraju sklanjanje ostalog dijela stanovništva, koje se sklanja u druge objekte za sklanjanje (dopunske zaštite, podrume i ostale prostore pogodne za sklanjanje),
3. Surađuju s nadležnim Stožerom zaštite i spašavanja, gdje sukladno propisima nije imenovano zapovjedništvo civilne zaštite u jedinici lokalne samouprave u svezi organizacije i provođenja sklanjanja.
Stožer ZiS
1. koordinira provođenje sklanjanja stanovništva u slučaju određenih ugroza, te nalaže nižim razinama provođenje (povjerenicima civilne zaštite i voditeljima skloništa)
2. poduzima druge mjere kojima se osigurava efikasnost provođenja sklanjanja u odnosu na nastalu ugrozu.
Operativne snage ZiS
1. uz redovne službe i djelatnosti, osiguravaju pristupne putove od eventualnih prepreka (ruševina) za nesmetani tijek provođenja sklanjanja, ukoliko za isto postoji potreba,
2. vrše raščišćavanje ulaza i izlaza iz skloništa, osiguravaju dopremu osnovnih životnih namirnica i drugo.
2.2. Mjera evakuacije
Cilj i zadaća evakuacije je prije svega organizirano i planski napustiti ugroženo područje te što prije doći do mjesta prikupljanja, a potom zadanim pravcima stići do područja privremenog zbrinjavanja.
Prije početka evakuacije sve osobe koje se planiraju evakuirati, obavezno se moraju evidentirati ( ime i prezime, ime i prezime njezinih roditelja, datum rođenja, adresa stanovanja, broj članova obitelji koji se evakuiraju – isti podaci i srodstvo ). Isto tako, u evidencijske liste upisuje se vozilo kojim se osoba evakuira te mjesto na koje se evakuira, s naznakom mjesta prihvata.
Turisti, odnosno stranci s privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj podliježu istim uvjetima, pravima i obvezama u svezi evakuacije kao i državljani Republike Hrvatske. Obveza i dužnost odgovornih vlasti Republike Hrvatske je da odmah po saznanju da se među ugroženim stanovništvom nalaze strani državljani izvijeste Ministarsvo vanjskih poslova RH.
Evakuacija stanovništva u Gradu Slunju vršiti će se u slučajevima slijedećih ugroza, sukladno procjeni ugroženosti:
– potresa
– ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima, u prometu, na cestovnim pravcima,
– ugroza od radiološko -biološko – kemijske opasnosti od djelovanja nuklearne elektrane Krško.
Potencijalne opasnosti i posljedice od nuklearnih i radioloških nesreća razrađuju se na državnoj razini a jedinice lokalne (i područne) samouprave planiraju provođenje obveza iz državnih planova i programa.
Ugroze od poplave i od ostalih prirodnih uzroka ( suša i toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, snježne padaline, tuča, poledica) nije očekivati pa se mjere sklanjanja ne razrađuju.
2.2.1.Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka
Tablica 2 4
nositelj evakuacije sredstva kapaciteti operativni postupci način provedbe
Stožer ZiS Autobusi i druga vozila za javni prijevoz ”Autopromet” d.d.
Slunj Prema procjeni nositelja zaštite i spašavanja tijekom mjera upozoravanja dobivenih od nadležnih institucija, gradonačelnik uz konzultaciju s Stožerom zaštite i spašavanja donosi odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama.
Odluka se može prenijeti i putem povjerenika ZiS za određeno područje ili dijelove naselja. O provođenju evakuacije izvješćuje se nositelji provođenja, koji će aktivirati svoje ekipe za prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore.
Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se od gradonačelnika ili njegovog zamjenika i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva, kao i nadležna policijska postaja poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije, te zaštite imovine osoba koje su napustile područje.
Evakuacija kao planska mjera premještanja stanovništva i materijalnih dobara iz ugroženih područja, primjenjivat će se u ratnim i drugim uvjetima za slijedeće kategorije građana:
– trudnice,
– majke s djecom do 12 godina,
– djeca do navršenih 15 godina,
– bolesne, nemoćne, nepokretne, osobe starije od 75 godina života i osobe s posebnim potrebama.
Evakuaciju ovih kategorija stanovništva treba vršiti samo kada budu neposredno ugroženi ratnim ili drugim djelovanjem i kada se procjeni da nema uvjeta za njihovu efikasnu zaštitu i zbrinjavanje u mjestima boravka.
U okviru priprema za evakuaciju stanovništva, treba poduzeti organizacijske, materijalne, kadrovske, psihološke i druge mjere i postupke, kako bi se stvorili uvjeti za sigurno premještanje stanovništva, njihov boravak na određenim lokacijama i povratak u ranije mjesto boravka kada za to budu stvoreni uvjeti.
Susjedne gradovi i općine koji planiraju evakuaciju stanovništva unutar svoga područja osiguravaju usklađenost mjera i postupaka u provođenju iste, dok se na nivou županije usklađuju i koordiniraju sve aktivnosti u slučajevima kada se stanovništvo evakuira iz jedne općine na područje druge, udaljenije općine, grada ili županije.
Ukoliko bi bila potreba za evakuacijom stanovništva iz područja Grada Slunja vršila bi se osim na širi teritorij Grada, na područja susjednih općina i gradova (Karlovac, Cetingrad, Rakovica) te je kod osiguranja ovakvog smještaja potrebno predvidjeti i određen broj građana iz Slunja (ovo pitanje je potrebno regulirati koz Plan CZ Karlovačke županije).
2.2.1. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere
Tablica 2 5
zadaća (mjera CZ) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija evakuacije ugroženog stanovništva Grad Slunj – Provesti samozaštitu – samoevakuaciju (pregled-popis donositelja preporuke/obavijesti s podacima )
– Odrediti nadležne osobe zadužene za provedbu mjere evakuacije (pregled – popis, podaci za odgovornu osobu, ime i prezime, adresa, broj telefona i mobitela)
– Odrediti kategorije stanovništva koje će se evakuirati (npr. trudnice i majke s djecom do 10. g., djeca bez roditelja do 15 g, bolesni, nemoćni, stariji)
– Napraviti popis osoba koje se evakuiraju (popis trebaju imati povjerenici ZiS i treba biti uz plan)
– Odrediti način provedbe evakuacije, prijevozna sredstva za provedbu mjere evakuacije (pregled-popis vlasnika prijevoznih sredstava, vrsta , broj i lokacija prijevoznih sredstava)
-Odrediti mjesto prikupljanja za evakuaciju ( glavno i rezervno s adresama gdje se nalaze)
– Odrediti pravce (smjer) evakuacije (navesti prometnice kojima se ide)
– Provesti organizirano privremeno preseljenje na neugrožena područja (odrediti mjesta i rezervna mjesta za evakuaciju, odrediti osobe koje će provoditi evakuaciju)
– Provesti preseljenje u organizirane privremene prihvatne centre /ostale raspoložive smještajne kapacitete (pregled- popis i lokacija prihvatnih centara)
– Provesti preseljenje u vlastitoj organizaciji stanovništva (kod rodbine, prijatelja i sl.)
– Osigurati evakuaciju životinja (samo u izuzetnim slučajevima) i puštanje iz staja. Izvršitelj:
– Stožer ZiS
– Povjerenici ZiS
-Aktivisti CK
– Vlasnici prijevoznih sredstava (prema popisu)
-Drugi sudionici Grada Slunja na razini sustava ZiS
i
-Zdravstveni djelatnici iz
DZ Slunj
-Veterinarske snage
ambulante/veterinarske stanice
– Policijske snage PU/PP Slunj
(osiguranja javnog reda i mira, osiguranja putova evakuacije, osiguranja
pratnje konvoja, reguliranja prometa)
ove pravne osobe aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju

2.2.2. Pregled osoba koje podliježu evakuaciji po kategorijama i broju
tablica 2 6
Grad očekivani broj ugroženih osoba kategorija A1 kategorija B2 kategorija C3 kategorija D4 kategorija E5 ukupno za evakuaciju
DOMICILNO STANOVNIŠTVO
Slunj 2000 100 600 400 900 600 1400
1kategorija A: – trudnice
2kategorija B: – majke s djecom do 12 godina
3kategorija C: – djeca do navršenih 15 godina
4kategorija D: – bolesni, nemoćni, nepokretni, stariji od 75 godina i osobe s posebnim potrebama
5kategorija E: – osobe za koje se procjenjuje da se samoevakuiraju
Evakuacija kategorije A i D ( trudnice, bolesne, iznemogle i povrijeđene osobe ) zahtjeva specijalna sredstva prijevoza i posebnu organizaciju u koju je potrebno uključiti zračne snage što je u nadležnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
U jedinici vremena evakuacijom će biti obuhvaćeno do 40% od ukupno procjenjenih garađana za evakuaciju. Ovo praktički znači da bi u određenom trenutku trebalo evakuirati oko 2000 ljudi, od čega bi samoevakuaciju izvršilo oko 600 osoba, a ostalih 1400 bi trebalo neposredno evakuirati.
2.2.3. Pregled mjesta prikupljanja i prihvata
Mjesta prikupljanja te pravci evakuacije ugroženog stanovništva i turista mogu biti slijedeći:
Tablica 2 7
vjerojatno područje za evakuaciju (gradska četvrt) mjesta prikupljanja prije evakuacije pravci za evakuaciju
stanovništvo grada
Slunj staro gradsko igralište pravci koji izvode prema nogometnom igralištu i objektima navedenim u tabeli 2-8

tablica 2 8
mjesto evakuacije za stanovništvo Grada broj građana
neoštećeni objekti: škole, vrtić, sportska dvorana i/ili nogometno igralište 1400
2.2.4. Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju
Cestovnim putem
Cestovnim putem evakuacija bi se provodila iz mjesta prikupljanja pravcima za evakuaciju ( vidi – mjesta prikupljanja i pravci za evakuaciju ) do mjesta zbrinjavanja.
U provedbi potpune evakuacije koristile bi se uglavnom državne i županijske prometnice. Težišno se to odnosi na državnu cestu D1: Slunj – Rakovica i Slunj-Karlovac.
Za osiguranje ovih cestovnih pravaca angažirali bi se djelatnici MUP-a, Policijske uprave karlovačke – Policijska postaja Slunj i Nadcestarija Slunj sukladno svojim planovima.
U Planu zaštite i spašavanja Grada Slunja nalazi se popis odgovornih osoba iz Policijske postaje Slunj i Hrvatske ceste – nadcestarije Slunj.
Za provođenje “samoevakuacije” koristiti će se također D1 na pravcima kako je to gore navedeno.
Treba napomenuti da je svaka osoba koja se evakuira slobodna izabrati hoće li se evakuirati skupnim prijevozom ( autobus, kombi vozilo) ili pak vlastitim vozilom.
2.2.5. Zdravstveno i drugo osiguranje
Na mjestima prikupljanja i tijekom evakuacije u granicama Grada zdravstveno osiguranje vršiti će zdravstveni timovi opće medicine (raspored timova po mjestima prikupljanja odnosno prihvata), Ukoliko se evakuacija provodi van granica Grada zdravstvenu zaštitu u mjestu prihvata osiguravaju timovi locirani na mjestu zbrinjavanja.
Tijekom evakuacije neće biti potrebe za osiguranjem vode za piće kao ni prehrane, budući da evakuacija na sigurnija područja neće trajati duže od 4 sata.
Ukoliko bi se evakuacija provodila u izuzetno otežanim i nepovoljnim uvjetima (kiša, snijeg, jaki vjetrovi, hladnoća), organizacija Crvenog križa osigurala bi dodatne količine odjeće i obuće iz vlastitih izvora ili iz prodajne mreže.
2.2.6. Pregled prometnih sredstava po vrsti i kapacitetu, tko ih osigurava, pregled lokacija zdravstvenih ustanova, škola , domova
tablica 2 9
vrsta prometnog sredstva broj / kapacitet vlasnik
naziv adresa kontakt osoba tel/mob
za evakuaciju ljudi
autobus 19/865 Autopromet d.d. Tomo Turkalj Petra Svačića 5, Slunj 098 245-312
kombi vozila 2/16 kombi vozilo DVD Slunj i u vlasništvu privatnih osoba, prema popisu povjerenika ZiS
osobni auto 10/ 40 u vlasništvu privatnih osoba, prema popisu povjerenika ZiS
za evakuaciju životinja
kamion stočar ne očekuje se potreba za evakuacijom stoke.
kombi furgon
Po zapovjedi o provođenju evakuacije povjerenici ZiS zaduženi za provođenje evakuacije sa mjesta okupljanja, organiziraju osobe koje će se evakuirati, raspoređuju ih po vozilima i mjestima gdje se evakuiraju, izrađuju, ili usaglašavaju popise osoba koje se evakuiraju. Pored povjerenika ZiS u provođenje evakuacije uključuju se i vlasnici prijevoznih sredstava prema popisu.
Pregled zdravstvenih ustanova u Slunju
tablica 2 10
naziv odgovorna osoba telefon / mobitel adresa
Dom zdravlja Slunj Ivanka Magdić, ravnateljica 047 777-652, 091 1777-660 Plitvička 18A, Slunj
Karlovačka ljekarna- Ljekarna Slunj 047 777-284 Braće Radić 13, Slunj
Pregled prioritetnih školskih ustanova i domova za zbrinjavanje evakuiranog stanovništva
tablica 2 11
naziv odgovorna osoba adresa telefon
Osnovna škola Slunj Tome Cvitković, ravnatelj Školska 25, Slunj 047 777-112
Srednja škola Slunj i Sportska dvorana SŠ Diana Cindrić, ravnateljica Školska 22, Slunj 047 777-503
Dječji vrtić Slunj Gordana Kovačević, ravnateljica Kralja Zvonimira 9, Slunj 047 777- 576
2.2.7. Organizacija veterinarske evakuacije
Organizaciju veterinarske zaštite (evakuacija životinja vršit će se samo u izuzetnim slučajevima – u slučaju manjih opasnosti stoka će se pustiti iz štala).
2.2.8. Mjere evakuacije kod potresa
Tablica 2 12
područje ugroze
(gradske četvrti) očekivani broj za evakuaciju kategorije osoba za evakuaciju mjesto evakuacije pravac evakuacije mjere-zadaće nositelji
građani
Slunj 1400 -trudnice
– majke s djecom do 12 god
– djeca do navršenih 15 god.
– bolesni, nemoćni, nepokretni, stariji od 75 god i osobe s posebnim potrebama Slunj
–staro gradsko igralište
– (ukoliko bi pojedini ili svi objekti navedeni u tabeli 2-11, ostali neoštećeni-pogodni za boravak ugrožene smjestiti u iste) prema tablici 2.7. ovog Plana – infrastrukturno uređenje mjesta evakuacije (smještaj, voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr)
-vođenje popisa/evidencije o evakuiranim osobama,
-vođenje popisa motornih vozila sa vozačima za prijevoz,
– osiguranje logističke potpore,
– vođenje popisa sudionika i snaga za evakuaciju,
– popis evakuiranih ustanova i djelatnika
-kordinacija evakuacije u području odgovornosti,
-obavješćivanje stanovništva o evakuaciji Stožer ZiS,
Pravne i fizičke osobe za opskrbu preh. aktiklima,
prevoznici, MUP, povjerenici ZiS
2.2.9. Mjere evakuacije kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća
Tablica 2 13
područje ugroze
očekivani broj ugroženih očekivani broj za evakuaciju mjesto evakuacije pravac evakuacije nositelji napomena
Benzinska postaja INA, Plitvička 82 3-4 4 Slunj OŠ Slunj Stožer ZiS, Zapovjedništvo CZ, voditelji skloništa i povjerenici CZ nema potrebe za organizacijom evakuacije. Po potrebi samoevakuacija.
Plinska postaja, Autopromet Slunj, Gornje Taborište 3-4 4
2.2.10. Mjere evakuacije kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi)
Dosadašnja iskustva nas ne upućuju na potrebu planiranja evakuacije u slučaju prirodnih ugroza.
2.3. Mjera zbrinjavanja
Zbrinjavanje kao jedna od mjera civilne zaštite ima za cilj osiguranje adekvatnog smještaja i boravka evakuiranih osoba na neugroženom području ( prihvatni centri ) do prestanka okolnosti evakuacije, odnosno dok se ne stvore uvjeti za njihov povratak na raniju lokaciju ili povratak u mjesta prebivališta. Zbrinjavanje podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi.
2.3.1. Pregled nositelja, kapaciteta, zadaća po nositeljima i standardnih operativnih postupaka
Tablica 2 14
nositelji zbrinjavanja na području Grada Slunj kapaciteti zadaće nositelja standardni operativni postupak
Gradska organizacija Crvenog križa Slunj Prema t. 3.2. Plana ZiS i t. 2.2.6 ovog Plana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja, te povjerenikom ZiS za navedeno područje. Ustrojavaju potrebitu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti za medije i za službu traženja.
Centar za socijalnu skrb Slunj Prema t.2.4. Plana ZiS,
uspostavlja usku suradnju u provedbi zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.
Dom zdravlja-timovi opće medicine Prema t. 2.2.6. ovog Plana pružaju psiho socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju, i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove
Udruge prema t. 2.2.6. Plana ZiS pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremama hrane, opsluživanju, kao i organizaciji društvenog života u objektima
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj prema t. 2.2. Plana ZiS sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo
Pravne osobe za pripremu hrane prema Glavi III t.3.1. Procjene organiziraju i vrše pripremu hrane za osobe na zbrinjavanju
Pravne osobe za prijevoz stanovništva prema t. 2.2.6.
ovog Plana osiguravaju prometna sredstva po principu (vozač, vozilo).
Komunalno poduzeće
Komunalac d.o.o. Slunj prema t.1.1.1. ovog Plana pomaže tijekom zbrinjavanja u podizanju šatorskih kapaciteta ukoliko postojeći kapaciteti u stacionarnim objektima nisu dostatni, instaliranju potrebne opreme u objektima i druge poslove
Lokalna sredstva javnog priopćavanja HRT -Radio Slunj, osiguravaju pravodobne i točne informacije osobama na zbrinjavanju i prenose obavijesti iz kampova prema javnosti i rodbini
2.3.2. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere
Operativne snage prikazane su u t. 2.3.1.
Potrebu za zbrinjavanjem stanovništva nakon evakuacije, utvrđuje Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja, prijedlogom čelniku da se izvrši angažiranje nositelja i operativnih snaga određenih za zbrinjavanje.
Nalozi za aktiviranje nositelja prenose se putem Stručne službe Grada Slunja ili putem nadležnog centra 112.
Osnovni nositelj provođenja zbrinjavanja u kontaktu je s nadležnim Stožerom zaštite i spašavanja, na kojoj razini se osigurava usklađeno djelovanje ostalih nositelja kao i potreba angažiranja dodatnih snaga i sredstava.
2.3.3. Prikaz mjesta i lokacija prihvata
tablica 2 15
naselje lokacija
Slunj staro gradsko igralište

2.3.4. Pregled lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja, kapaciteti i sadržaji
tablica 2 16
lokacija kapacitet sadržaji
Slunj –staro gradsko igralište 500 infrastrukturni sadržaji (voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr)
2.3.5. Pregled lokacija, vrsta i kapaciteta za smještaj u čvrstim objektima
tablica 2 17
naziv odgovorna osoba adresa telefon kapacitet
Osnovna škola Slunj Tome Cvitković, ravnatelj Školska 25, Slunj 047 777-112 400
Srednja škola Slunj i Sportska dvorana SŠ Diana Cindrić, ravnateljica Školska 22, Slunj 047 777-503 400
Dječji vrtić Slunj Gordana Kovačević, ravnateljica Kralja Zvonimira 9, Slunj 047 777- 576 150

Nakon razmještaja evakuiranog stanovništva osiguranje prehrane, odjeće, posteljine i sanitarnih potreba vršit će ekipe Crvenog križa Grada. Nakon opskrbe nužnim namirnicama potrebnim za život daljnju opskrbu vršiti će snage koje vrše prihvat, a putem tvrtki za proizvodnju hrane koje su određene Planom zaštite i spašavanja.
Voda za piće i sanitarne potrebe osigurana je u čvrstim objektima u kojima se vrši smještaj evakuiranih. U slučaju da nema osigurane vode za piće i sanitarne potrebe ista će se osigurati dovozom s vatrogasnim cisternama i postavom eko – sanitarnih čvorova.
Za sve evakuirane medicinsku pomoć kao i socijalnu te psihološku pomoć pružat će mobilne ekipe DZ- a Slunj i Opće bolnice Karlovac, a za sve evakuirane će skrbiti ekipe Crvenog križa.
2.3.6. Mogućnosti smještaja u objektima privatnih osoba, postupak smještaja
Smještaj u objekte privatnih osoba može biti privremenog karaktera dok se ne steknu potrebni uvjeti za smještaj u javne prostore.
Postupak smještaja je slijedeći:
Stožer zaštite i spašavanja utvrđuju potrebe za smještajem određenog broja osoba u privatne objekte.
Povjerenik ZiS i Predstavnik mjesnog odbora predlažu objekte u koje bi se smjestile evakuirane osobe za zbrinjavanje, u odnosu na nastalo stanje.
Gradonačelnik postavlja zahtjev DUZS za nazočnost državnog službenika DUZS s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji temeljem ovlasti može naložiti privremeni smještaj u dijelu stambenog objekta koji vlasnik ne koristi za vlastite potrebe, nakon čega počinje razmještaj i trajniji smještaj. Smještaj može trajati najviše do 30 dana.
2.3.7. Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje
Načelni primjer ustrojavanja prihvatnih punktova daje se u tablici 2-18.
Broj prihvatnih punktova_____ / broj ekipa :_____
tablica 2 18
mjesto rada ime prezime i adresa funkcija u ekipi zadatak koji obavlja vrijeme aktiviranja
rukovoditelj organizacija i rukovođenje ekipom
zamjenik organizacija i rukovođenje ekipom
1. pedagog/
psiholog pomaže rukovoditelju ekipe, smiruje i prati traumatizirane osobe
2.
1. članovi prihvaćaju postradale i prema unaprijed pripremljenom planu razvode ih do mjesta zbrinjavanja
2.
3.
4.
1. ekipa PMP pružaju prvu medicinsku pomoć u suradnji sa profesionalnim osobljem i pomažu kod transporta povrijeđenih
2.
3.
4.
2.3.8. Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba
Prehranu za zbrinute osobe osigurava stožer ZiS.
Vodu za piće ukoliko nije objekt priključen na javnu mrežu ili se zbog određenih razloga voda ne smije koristiti osigurava DVD Slunj.
Postavljanje pokretnih sanitarnih stanica osigurava Komunalac d.o.o. Slunj.
Zdravstvenu zaštitu osigurava tim zdravstvene zaštite opće medicine Doma zdravlja Slunj.
2.3.9. Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne i psihološke pomoći
Za pružanje prve medicinske pomoći organizirana je redovna Hitna medicinska služba, postoji volonterska služba Crvenog križa, te Opća bolnica Karlovac i Dom zdravlja Slunj.
Socijalnu i psihosocijalnu pomoć osiguravaju predstavnici Centra za socijalnu skrb Slunj.
2.3.10. Pregled humanitarnih i drugih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju i njihove zadaće
Caritas, organizira osiguranje osnovnih potreba stanovništva (odjeća, obuća, prehrana i dr.) povezivanje s rodbinom.
Dobrovoljno vatrogasno društvo, putem svojih članova uključuje se u osiguranje potreba stanovnika koji su zbrinuti u određenim objektima na području njihovog djelovanja i odgovornosti u opskrbi pitkom i tehničkom vodom, osiguranju opreme za grijanje, gašenje požara, prijenos pokretnih i nepokretnih osoba na liječenje, školovanju, sportskim aktivnostima i dr.
2.3.11. Veterinarsko zbrinjavanje
Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Grada Slunja:
tablica 2 19
veterinarska inspekcija / ovlaštene veterinarske organizacije odgovorna osoba adresa telefon / mobitel
veterinarska inspakcija
Ministarstvo poljoprivrede, Sektor veterinarske inspekcije, Veterinarski ured Karlovac (nadzor, organizacija, koordinacija, određivanje mjera)
Veterinarska stanica Vojnić d.o.o. – ambulanta Slunj i Veterinarska ambulanta ”Banija” d.o.o. Karlovac
(ovlasti za obavljanje poslova iz područja kontrole zdravlja životinja, mjera suzbijanja zaraznih bolesti i područja kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, na području Grada Slunja, te druge veterinarske usluge) Davor Požega Ivana Trnskog 18, Slunj 047/777-167
Tomislav Kavčić Vatroslava Jagića 6, Karlovac 047/648-830
– Veterinarskom zbrinjavanju na području sa kojeg je izvršena evakuacija stanovništva podliježu sve kategorije domaćih žvotinja, smještajem na sigurna područja ili odvozom u najbližu klaonicu, prema procjeni veterinarske struke.
– Osim nositelja u veterinarsko zbrinjavanje uključuju se vlasnici prometnih sredstava namijenjenih za prijevoz.
– Vlasnici i imaoci stoke (životinja) uključuju se angažiranjem vlastitih kapaciteta (traktori s prikolicama namijenjenim za prijevoz životinja).
2.3.12. Mjere zbrinjavanja kod potresa
Tablica 2 20
područje ugroze
(gradske četvrti) očekivani broj za zbrinjavanje kategorije osoba za zbrinjavanje mjesto zbrinjavanja mjere-zadaće nositelji
građani
Slunj 1400 -trudnice
– majke s djecom do 12 god
– djeca do navršenih 15 god.
– bolesni, nemoćni, nepokretni, stariji od 75 god i osobe s posebnim potrebama Slunj staro gradsko igralište

– (ukoliko bi pojedini ili svi objekti navedeni u tabeli 2-17, ostali neoštećeni-pogodni za boravak sve ili dio ugroženih smjestiti u iste) – infrastrukturno uređenje mjesta zbrinjavanja (smještaj, voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr)
-vođenje popisa/evidencije o zbrinutim osobama,
– osiguranje logističke potpore,
– vođenje popisa sudionika i snaga za zbrinjavanje,
-kordinacija zbrinjavanja u području odgovornosti,
Stožer ZiS,
pravne osobe za snabdjevanje preh. aktiklima,
prevoznici, MUP, povjerenici ZiS
2.3.13. Mjere zbrinjavanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća
Tablica 2 21
područje ugroze
očekivani broj za zbrinjavanje mjesto zbrinjavanja mjere nositelji napomena
Benzinska postaja INA, Plitvička 82 4 Slunj OŠ – infrastrukturno uređenje mjesta zbrinjavanja (smještaj, voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr)
-vođenje popisa/evidencije o zbrinutim osobama,
– osiguranje logističke potpore,
– vođenje popisa sudionika i snaga za zbrinjavanje,
-kordinacija zbrinjavanja u području odgovornosti,
Stožer ZiS,
zdravstvene ustanove, crveni križ, povjerenici ZiS samozbrinjavanje uz pomoć Stožera ZiS
Plinska postaja, Autopromet Slunj, Gornje Taborište 4
2.3.14. Mjere zbrinjavanja kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi)
Ugroze od poplave i od ostalih prirodnih uzroka ( suša i toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, tuča, poledica) nije očekivati pa se mjere zbrinjavanja ne razrađuju.
2.3.15. Pravne osobe i kapaciteti za preradu mesa, klaonice, skladišta i hladnjače
Na području Grada Slunja nema značajnijih klaoničkih i kapaciteta za preradu mesa.
Tablica 2 22
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Mesnica „Braća Pivac“ (komora) Plitvička 10, Slunj
Kordun d.d.–Trgovački centar Meteor (komora) Školska 19, Slunj 047 777-078

Close Search Window