Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/25
URBROJ: 2133/04-04/01-13-1
Slunj, 21. 03. 2013.

Na temelju članka 36. stavka 1. alineje 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), donosim

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

I.

Utvrđuje se da je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 02/12, 25/12 i 45/12, u daljnjem tekstu: Plan), kojim su definirane aktivnosti izgradnje vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Slunja u 2012. godini, izvršen na sljedeći način:

1. OPSKRBA PITKOM VODOM

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirana je kapitalna potpora komunalnom poduzeću u iznosu 9.000,00 kn za sufinanciranje aktivnosti vezanih uz nastavak izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova rekonstrukcije glavnog cjevovoda na dionici Dom zdravlja –Fina, a od planiranih sredstava komunalnom poduzeću je doznačena potpora u iznosu 3.490,00 kn za dovršetak izrade projektne dokumentacije (navedeni iznos predstavlja 10% sredstava koje je u obvezi osigurati Grad, preostala sredstva osiguravaju Hrvatske vode). Izvođenja radova na predmetnoj dionici nije bilo a početak radova se planira u narednom periodu (tijekom 2013. godine).
Izvor sredstava iz kojeg je financirana realizacija gore navedene aktivnosti je prihod od šumskog doprinosa (3.490,00 kn).

2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

U dijelu izgradnje komunalnih vodnih građevina javne odvodnje planirana su sredstva kapitalne potpore komunalnom poduzeću za nabavu odzračnih ventila za kolektor B1 u Rastokama a za navedenu namjenu utrošeno je 68.463,20 kn od planiranih 69.000,00 kn.
Izvori sredstava za realizaciju navedene aktivnosti su: prihodi od naknade za priključenje (17.305,10 kn), vodni doprinos (3.222,90 kn), šumski doprinos (32.415,76 kn) te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (15.519,44 kn).

II.
Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNIK

Ivan Bogović

Close Search Window