Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 43/14. – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/14-01/30
URBROJ: 2133/04-03/01-14-1
Slunj, 06. studeni 2014.

Gradonačelnik Grada Slunja na temelju članka 48. stavka 1. alineja 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 133/12 i 19/13), članka 36. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) i članka 34a. i 34b. Odluke o upravljanju, stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada („Glasnik Karlovačke županije“ 25/09 i 20/12) , donosi

ODLUKU
o uvjetima korištenja dijelova zgrade gradske uprave
za potrebe udruga i ustanova

I
Dijelovi zgrade gradske uprave (vijećnica, ulazni hol, kuhinja) mogu se dati u zakup pod slijedećim uvjetima:
-da se korištenjem ne ometa redovito funkcioniranje i rad gradskih upravnih tijela i službi
-da se prostori koriste za javne namjene ili opće korisne svrhe
-da je riječ o kraćim razdobljima korištenja (npr. nekoliko sati, jedan dan ili vikend).

II
Korištenje dijelova zgrade gradske uprave za potrebe državnih ili javnopravnih tijela, javnih ustanova ili tvrtki u isključivom ili pretežitom vlasništvu grada odobrava se bez obveze plaćanja zakupnine.

III
Korištenje dijelova zgrade gradske uprave za potrebe drugih korisnika (npr. udruga, tvrtki i sl.) odobrit će se uz obvezu plaćanja zakupnine koja iznosi:
1 sat = 100,00 Kn
1 dan = 200,00 Kn.
Zakupnina se plaća unaprijed.
Zahtjev za korištenjem navedenih prostora podnosi se Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanja koji o istom donosi rješenje.
U zahtjevu je potrebno navesti podatke o podnositelju zahtjeva, prostor koji se traži, razlog korištenja, trajanje korištenja, predvidivi broj osoba, druge podatke koje Odsjek ocijeni potrebnim.

IV
Korištenje prostora neće se odobriti podnositelju koji ima dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, kao ni podnositelju koji je prilikom ranijeg korištenja prostor oštetio, ostavio nered ili se na drugi način ponašao kao nesavjestan i neodgovoran domaćin.

V
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

GRADONAČELNIK:

Jure Katić

Close Search Window