Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 43/14. – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA:400-06/14-01/211
URBROJ: 2133/04-03/02-14-1
Slunj, 11. studeni 2014.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12), članka 36. stavka 1. alineja 6. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) i članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 52/13), donosim

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava

I
U Proračunu Grada Slunja za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 29/14) preraspodjeljuju se sredstva između proračunskih stavaka na slijedeći način:

1. U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K100026 Izgradnja cestovne mreže, smanjuju se planirana sredstva
– na podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sa 1.286.000,00 kn za 15.200,00 kn i iznose 1.270.800,00 kn
2. U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1024 Zaštita okoliša, Kapitalni projekt K100029 Nabavka kontejnera i kanti za smeće, povećavaju se planirana sredstva
– na podskupini 386 Kapitalne pomoći sa 372.000,00 kn za 15.200,00 kn i iznose 387.200,00 kn

II
Ova odluka sastavni je dio Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.

III
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

GRADONAČELNIK:

Jure Katić

 

Close Search Window