Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 43/14 – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/27
URBROJ: 2133/04-04/08-14-
Slunj, 05. 11. 2014.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), i članka 25. Statuta Grada (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. 11. 2014.godine, donosi

O D L U K U
o utvrđivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada

I

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada te cijena zemljišta na kojima se nalaze groblja i nerazvrstane ceste i putovi. Cijena se utvrđuje za sve katastarske općine na području Grada Slunja, a primjenjivati će se prilikom upisa u knjigu dugotrajne imovine Grada.

II

Cijena zemljišta utvrđuje se u kn/m2 po katastarskim općinama kako slijedi:

R.br. Katastarska općina Građevinsko Poljoprivredno Groblja Nerazvrstane ceste/putovi
1. Slunj 1 67,00 30,00 10,00 10,00
2. Slunj 44,00 22,00 10,00 10,00
3. Cvitović 30,00 16,00 10,00 10,00
4. Točak 30,00 16,00 10,00 10,00
5. Veljun 30,00 16,00 10,00 10,00
6. Nikšić 24,00 12,00 10,00 10,00
7. Blagaj 24,00 12,00 10,00 10,00
8. Donji Lađevac 24,00 12,00 10,00 10,00
9. Furjan 24,00 12,00 10,00 10,00
10. Gornje Primišlje 24,00 12,00 10,00 10,00
11. Kremen 24,00 12,00 10,00 10,00
12. Popovac 24,00 12,00 – 10,00
13. Cvijanović Brdo 16,00 8,00 10,00 10,00
14. Donje Primišlje 16,00 8,00 – 10,00
15. Gornji Lađevac 16,00 8,00 – 10,00
16. Tržić Primišljanski 16,00 8,00 10,00 10,00
17. Kuzma Perjasička 12,00 4,00 10,00 10,00

III

Cijene iz prethodne točke ne primjenjuju se u slučajevima kada je cijena zemljišta određena na drugi način bilo da je izrađena procjena njegove vrijednosti ili je cijena definirana u pravnom poslu koji je bio temelj za prijenos nekretnine.

IV

Dio imovine koja je evidentirana u knjizi dugotrajne imovine kao katastarska općina Slunj i katastarska općina Cvitović, a obuhvaćena je novom katastarskom izmjerom Slunj 1, isknjižit će se te ponovno uknjižiti kao katastarska općina Slunj 1 po cijenama koje su utvrđene u točki I ove Odluke.

V

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada KLASA:940-01/11-01/19 URBROJ:2133/04-01/01-11-2 od 01. ožujka 2011.godine.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window