Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/26
URBROJ: 2133/04-03/05-13-4
Slunj, 27. 03. 2012.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09. i 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013.. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Plana
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini.

II

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window