Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “sLŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-06/15-01/99

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 19. 06. 2015.

 

 

Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13, ) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka

zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste

grupe birača

 I.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, te članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača.

 II.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću, kao i članovi Vijeća izabrani s liste grupe birača.

 

 III.

Sredstva iz točke I ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava po vijećniku.

Iznos iz prethodnog stavka uvećava se za 10% za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola (žene).

Sredstva se raspodjeljuju političkim strankama razmjerno broju članova koje je stranka imala u Gradskom vijeću u trenutku njegova konstituiranja.

 

 IV.

Za redovito financiranje političkih stranaka u 2015. godini u Proračunu Grada osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Naknada po vijećniku utvrđuje se u iznosu od 644,00 Kn.

Naknada za vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se u iznosu od 708,40 Kn.

 

 V.

Sukladno odredbama prethodne točke sredstva za redovito financiranje raspoređuju se na slijedeći način:

 

Politička pripadnost

Ime i prezime vijećnika

Iznos sredstava

Ukupno

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH

Josip Štefanac

644,00

644,00

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Ivan Bogović

644,00

3348,80

Diana Cindrić

708,40

Ivan Požega

644,00

Ivanka Magdić

708,40

Davor Požega

644,00

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Mihaela Turkalj

708,40

708,40

SOCIJALDEMOKRATKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Zoran Ivšić

644,00

1.932,00

Marinko Radočaj

644,00

Damir Vuković

644,00

ČLANOVI IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA

Ivica Barić

644,00

644,00

Mario Medved

644,00

644,00

Đuro Mihajlović

644,00

644,00

Marina Mrkonja

708,40

708,40

Katarina Rendulić

708,40

708,40

UKUPNO

 

 

9.982,00

 

 VI.

Sredstva iz prethodne točke doznačit će se u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Odluke na žiro račune političkih stranaka, a članovima izabranim s liste grupe birača na posebne račune za redovito financiranje.

 VII.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“ .

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                         

                                                                                                         Marina Mrkonja

O tome obavijest:

 

 1. Akcija za bolju Hrvatsku
 2. Hrvatska demokratska zajednica
 3. Hrvatska seljačka stranka
 4. Socijaldemokratska partija Hrvatske
 5. Ivica Barić, Cvitović 62, Slunj
 6. Mario Medved, Gornji Lađevac 19A, Slunj
 7. Đuro Mihajlović, Lapovac 30, Slunj
 8. Marina Mrkonja, Kralja Zvonimira 31, Slunj
 9. Katarina Rendulić, Kralja Zvonimira 21A, Slunj
 10. Računovodstvo
 11. Pismohrana

 

Close Search Window