Ostali akti grada|

  OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.

   REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

         GRADSKO VIJEĆE    

 

KLASA: 400-06/15-01/98

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 19. 06. 2015.

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 47/14) na slijedeći način:

 

-u točki 4. RAZDJEL 002 „Ured Grada“, Glava 01 „Tajništvo“ iza podtočke 4.2. dodaje se podtočka 4.3. koja glasi:

„4.3. izdaci za kapitalne projekte „Opremanje ureda tajništva“, „Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave“, „Opremanje Odsjeka za proračun i financije“ izvršavat će se temeljem sklopljenog ugovora i dospjele obveze

 

– u točki 6. RAZDJEL 003 Glava 02. „Odsjek za gospodarstvo“ program „Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo“ mijenja se na način da se u točki 6.3. iza teksta „Rastoke-turistička atraktivna destinacija“ dodaje tekst „i kapitalnog projekta „Poduzetničke zone“

 

– u točki 8. u RAZDJELU 003 Glava 04 „Odsjek za društvene djelatnosti“ podtočka

8.8. mijenja se i glasi:

„ 8.8. program „Protupožarna i civilna zaštita, javni red i sigurnost “ izvršavat će se

doznakom 1/12 Proračunom planiranih sredstava za aktivnost „Tekuće donacije za

redovnu djelatnost vatrogasnih društava“ dok će se aktivnosti „Razvoj civilne zaštite“,

„Javni red i sigurnost“ i kapitalni projekt „Opremanje vatrogasnog društva“ izvršavati

temeljem akta Gradonačelnika, a kapitalni projekt „Dogradnja vrtića“ temeljem

ispostavljenog računa i dospjele obveze

 

-u točki 10. u RAZDJELU 003 proračunski korisnik „Pučko otvoreno učilište Slunj“ iza točke 10.2. dodaje se točka 10.3. koja glasi:

„10.3. izdaci u okviru kapitalnog projekta „Opremanje Pučkog otvorenog učilišta“ doznačivat će se temeljem akta Gradonačelnika“

 

-u točki 12. u RAZDJELU 003 Glava 05 „Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ mijenjaju se:

– podtočka 12.3. na način da e iza teksta „Modernizacija nerazvrstanih cesta preko EU fondova“ dodaje tekst: “Modernizacija javne rasvjete“

podtočka 12.4. na način da se iza teksta kapitalne projekte dodaje tekst „Nabavka kontejnera i kanti za smeće“

– podtočka 12.8. mijenja se i glasi: Kapitalni projekt „Osnivanje gradske firme za održavanje javnih površina“ izvršavat će se temeljem odluke Gradskog vijeća

 

Članak 2.

Sve odredbe osnovne Odluke o izvršavanju Proračuna ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada Slunja”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                             Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window