Ostali akti grada|

  OBJAVLJENO U “sLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.          

   REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE    

 

KLASA:400-06/15-01/100

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 19. 06. 2015.

 

Na temelju članka 22. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 44/14), članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja („“Glasnik Karlovačke županije“ 52/14) i članka 11. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13. 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o naknadi troškova članovima

Savjeta mladih Grada Slunja

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način isplate naknade troškova koje članovi Savjeta mladih Grada Slunja imaju vezano uz obnašanje dužnosti člana Savjeta.

 

Članak 2.

Član Savjeta mladih ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice za svako prisustvovanje sjednici Savjeta ili prisustvovanja sjednicama, skupovima i drugim događanjima kojima prisustvuje kao predstavnik Savjeta. Ako mjesni javnih prijevoz nije organiziran isplaćuje se naknada troškova prijevoza u visini cijene karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je prijevoz ograniziran, u visini cijene godišnje karte.

Naknada prijevoznih troškova izvršite će se temeljem dostavljenog zahtjeva potpisanog od predsjednika Savjeta uz koji je priložen Zapisnik sa sjednice za koju se traži isplata naknade.

Članak 3.

Za službeno putovanje na koje je upućen u svezi dužnosti koju obnaša član Savjeta mladih ostvaruje pravo na naknadu dnevnice i troškova službenog putovanja u visini koja je utvrđena za dužnosnike Grada i djelatnike gradske uprave.  

Potrebu za službenim putovanjem u smislu prethodnog stavka utvrđuje Gradonačelnik koji izdaje i potpisuje putni nalog temeljem kojeg se pravdaju troškovi putovanja.

 

Članak 4.

U slučaju spora oko visine, uvjeta i načina isplate naknada troškova na odgovarajući se način primjenjuje odredbe koje važe za ista prava zaposlenika gradske uprave.

 

Članak 5.

Članovi Savjeta mladih Grada Slunja ostvaruju pravo na naknadu troškova sukladno ovoj Odluci od trenutka konstituiranja Savjeta.

 

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o naknadi troškova članovima Savjeta mladih Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 40/08).

 

Članak 7.

Ova Odluke stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNICA

                                                                               GRADSKOG VIJEĆA

                                                                      

                                                                                Marina  Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window