Ostali akti grada|

 

 

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:602-11/15-01/01

URBROJ:2133/04-03/05-15-3

Slunj, 19. 06. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15) Gradsko vijeće Grada Slunja, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

 I.

Ovom Odlukom ukida se Odluka Gradskog vijeća Grada Slunja KLASA:602-11/04-01/02, URBROJ:2133/04-04-1 od 1. ožujka 2004. godine, kojom se Grad Slunj uključuje u akciju „Gradovi i općine prijatelji djece“ jer cilj akcije nije ostvaren.

 II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                          Marina Mrkonja

 

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                     

  1. Savez društava Naša djeca Hrvatske                                    

     Amruševa 10, Zagreb                                                                      

  1. Privitak uz Zapisnik
  2. Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

 

 

Close Search Window