Ostali akti grada|

 

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BROJ:

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-06/14-01/53

URBROJ: 2133/04-03/05-14-3

Slunj, 31. 03. 2015.

Na temelju članka 82. stavka 2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 124/14) i članka 25. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 20/09, 6/13, 15/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 31. 03. 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Grad Slunj na dan 31. prosinca 2014. godine ima iskazana sljedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda: – višak prihoda poslovanja 4.341.549,88 kn – višak prihoda od nefinancijske imovine 136.698,09 kn – manjak prihoda od financijske imovine – 330.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu 699.448,65 kn raspodjeljuju se za: – povećanje iskazanog viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 369.448,65 kn – pokriće iskazanog manjka prihoda od financijske imovine u iznosu 330.000,00 kn

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele, imamo sljedeća stanja viškova prihoda: – višak prihoda poslovanja 3.642.101,23 kn – višak prihoda od nefinancijske imovine 506.146,74 kn

Članak 4.

Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu 3.642.101,23 kn sadrže neiskorištena namjenska sredstva u visini 1.000.004,94 kn koja se prenose u Proračun Grada Slunja za 2015. godinu za namjene kako slijedi: – 72.784,84 kn od prihoda spomeničke rente za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara – 6.432,50 kn od prihoda vodnog doprinosa za građenje i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje u vlasništvu Grada – 140.622,45 kn od prihoda komunalnog doprinosa za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu – 471.233,15 kn od prihoda komunalne naknade za održavanja komunalne infrastrukture, vatrogastvo i održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja – 100.000,00 kn pomoći Ministarstva branitelja za ugradnju koso podizne sklopive platforme za prijevoz osoba s invaliditetom u zgradi gradske uprave – 188.932,00 kn pomoći Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti zgrade gradske uprave – 20.000,00 kn pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za unapređenje komunalne infrastrukture kroz modernizaciju Ulice II Poljski put. Iznos od 2.642.096,29 kn, sadržan u viškovima prihoda poslovanja, prenosi se u Proračun Grada Slunja za 2015. godinu za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Članak 5.

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 506.146,74 kn sastoji se od: – 340.884,32 kn raspoloživih prihoda od otkupa stanova sa stanarskim pravom, koja će se utrošiti za kapitalna ulaganja u gradske stanove – 483.726,42 kn raspoloživih prihoda od prodaje gradskih stanova, koja će se utrošiti za kapitalne rashode (nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, održavanje nefinancijske imovine, te kapitalne pomoći trgovačkim društvima, u kojima Grad ima odlučujući utjecaj na upravljanje, za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu) – 318.464,00 kn nedoznačenih sredstava Ministarstva kulture za radove sanacije Starog grada Slunja i mlinica u Rastokama izvedene u 2014. godini.

Članak 6.

Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆ

                                                                                                                                                                                                                      Marina Mrkonja

Close Search Window