Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 2/2015. – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/15-01/54

URBROJ:2133/04-03/05-15-3

Slunj, 31. 03. 2015.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09. 06/13. 15/13. 3/15.), Gradsko vijeće Grada Slunja na 21. sjednici održanoj dana 31. 03. 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava

I.

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Slunja za razdoblje 01. 07. 2014. – 31. 12. 2014. godine.

II.

Izvješće iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                          Marina Mrkonja

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

KLASA:400-06/15-01/54

URBROJ:2133/04-03/05-15-1

Slunj, 20. 03. 2015.

Na temelju članka 46. stavka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08., 36/12. i 15/15.), članka 13. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 47/14.) podnosim

IZVJEŠĆE

o izvršenoj preraspodjeli sredstava

Odlukom o preraspodjeli sredstava od 11. 11. 2014. godine, objavljenoj u „Glasniku Karlovačke županije“ broj: 43/14., izvršena je preraspodjela proračunskih stavki na slijedeći način:

1.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K100026 Izgradnja cestovne mreže, smanjuju se planirana sredstva

– na podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sa 1.286.000,00 kn za 15.200,00 kn i iznose 1.270.800,00 kn

2.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1024 Zaštita okoliša, Kapitalni projekt K100029 Nabavka kontejnera i kanti za smeće, povećavaju se planirana sredstva

– na podskupini 386 Kapitalne pomoći sa 372.000,00 kn za 15.200,00 kn i iznose 387.200,00 kn

Odlukom o preraspodjeli sredstava od 21. 11. 2014. godine, objavljenoj u „Glasniku Karlovačke županije“ broj: 44/14., izvršena je preraspodjela proračunskih stavki na slijedeći način:

1.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, Tekući projekt T100012 Legalizacija poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada, povećavaju se planirana sredstva

– na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 24.750,00 kn za 1.250,00 kn i iznose 26.000,00 kn

2.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva i stanovanja, Aktivnost A100047 Osiguranje kvalitete vode za piće, smanjuju se planirana sredstva

– na podskupini 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna sa 25.000,00 kn za 1.250,00 kn i iznose 23.750,00 kn

Odlukom o preraspodjeli sredstava od 22. 12. godine, objavljenoj u „Glasniku Karlovačke županije“ broj: 51/14., izvršena je preraspodjela proračunskih stavki na slijedeći način:

1.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, Tekući projekt T100012 Legalizacija poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada, povećavaju se planirana sredstva

– na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 26.000,00 kn za 2.500,00 kn i iznose 28.500,00 kn

2.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1024 Zaštita okoliša, Tekući projekt T100007 Zaštićeni krajobraz rijeke Slunjčice, smanjuju se planirana sredstva

– na podskupini 381 Tekuće donacije sa 50.000,00 kn za 2.500,00 kn i iznose 47.500,00 kn

Odlukom o preraspodjeli sredstava od 23. 12. godine, objavljenoj u „Glasniku Karlovačke županije“ broj: 51/14., izvršena je preraspodjela proračunskih stavki na slijedeći način:

1.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K100021 Izgradnja vodoopskrbnog sustava, smanjuju se planirana sredstva

– na podskupini 386 Kapitalne pomoći sa 875.600,00 kn za 16.400,00 kn i iznose 859.200,00 kn

2.U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K100022 Izgradnja sustava kanalizacije, povećavaju se planirana sredstva

– na podskupini 386 Kapitalne pomoći sa 355.000,00 kn za 16.400,00 kn i iznose 371.400,00 kn

 

                                                                                                                                                                                                                         GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                            Jure Katić

Close Search Window