Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/13-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.

Na temelju članka 3. i 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09. i 06/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće,
te drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 4. stavak 1. Odluka o načinu utvrđivanja plaće, te drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Glasnik Karlovačke županije“ 26/10, 8/11 i 6/13) na način da se broj „3,47“ zamjenjuje brojem „3,36“.

Članak 2.
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. travnja 2013. godine (s isplatom plaće za ožujak).

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window