Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GKŽ” 57/13 – 20. 12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/135
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 17. 12. 2013.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 7. sjednici koja je održana dana 17. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i
načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 3. stavak 1. točka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 37/07, 5/12 i 30/12) ( u daljnjem tekstu: Odluka) tako da glasi:
„1. Putem KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. kojeg je jedini osnivač i vlasnik Grad Slunj“

Članak 2.
Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:
„Članak 7.
KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. povjeravaju se javne ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, održavanja javnih površina, održavanja groblja, te organiziranja tržnice na malo.
Povjeravanje javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka podrazumijeva donošenje općih akata kojima se uređuju određeni odnosi i rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba.”

Članak 3.
U člancima 4., 5., 6., i 11. tekst „Lipa d.o.o. Slunj“ zamjenjuje se tekstom „KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.“ u odgovarajućem padežu.

Članak 4.
KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. obavljat će komunalne djelatnosti koje su mu povjerene ovom Odlukom počev od 01. siječnja 2014. godine.

Članak 5.
Sve odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 37/07, 5/12 i 30/12) ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 6.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window