Jednostavna nabava grada|

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13 i 143/13) naručitelj je nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno nabave radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn dužan urediti svojim aktom. Slijedom navedenog Grad Slunj kao naručitelj dana 08.01.2014. godine donosi Odluku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.

               

            REPUBLIKA HRVATSKA

          KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                   GRAD SLUNJ

               GRADONAČELNIK

 

KLASA: 400-06/14-01/04

UR.BROJ: 2133/04-03/03-14-1

Slunj, 08.01.2014.

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13 i 143/13), i članka 36. stavka 1. alineja 6. i 7. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13), donosim

 

ODLUKU

o provedbi postupaka nabave

bagatelne vrijednosti  

 

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti).

 

Članak 2.

U provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.

 

Članak 3.

U cilju sprječavanja sukoba interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

Članak 4.

Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, naručitelj u pravilu provodi izdavanjem narudžbenice.

Iznimno kada to naručitelj ocijeni potrebnim (npr. nabava nefinancijske imovine, pojedine intelektualne i osobne usluge i sl.) odnosi između naručitelja i izvršitelja uredit će se ugovorom.

U slučajevima kada to naručitelj smatra potrebnim može se uputiti i poziv na dostavu ponuda. Tada se postupak nabave provodi sukladno člancima 5. do 11. ove Odluke.

 

Članak 5.

Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu (odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, zaštita isključivih prava, itd.). Istodobno sa slanjem poziva na dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv i na svojim internetskim stranicama.

 

Članak 6.

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati: podatke o javnom naručitelju, osobu ili službu zaduženu za kontakt, procijenjenu vrijednost nabave, opis predmeta nabave, trajanje ugovora, rok valjanosti ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji moraju ispuniti (ako se traži), vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva (ako se traži), rok za dostavu ponude (ne može biti kraći od 10 dana od dana upućivanja poziva, odnosno objave istog na internetskim stranicama naručitelja), adresu na koju se ponude dostavljaju, kriterij za odabir ponude, rok, način i uvjete plaćanja.

 

Članak 7.

Pripremu i provedbu postupaka nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna provodi povjerenstvo za provedbu postupaka nabave koje za svaki pojedini postupak  imenuje odgovorna osoba naručitelja internim aktom, te određuje njihove obveze i ovlasti.

 

Članak 8.

Naručitelj može, ukoliko to smatra potrebnim, u pozivu na dostavu ponuda odrediti razloge isključenja, uvjete sposobnosti ponuditelja te jamstva.

 

Članak 9.

Protekom roka za dostavu ponuda iste se otvaraju, pregledavaju i analiziraju te se izrađuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

 

Članak 10.

Naručitelj može poništiti postupak bagatelne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile poznate prije ili postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na dostavu ponuda da su bile poznate prije.

Naručitelj je obvezan poništiti postupak bagatelne nabave ako nije pristigla nijedna ponuda ili ako nakon isključenja i odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka bagatelne nabave, naručitelj bez odgode donosi odluku o poništenju postupka bagatelne nabave.

 

Članak 11.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka bagatelne nabave naručitelj je dužan bez odgode dostaviti svakom ponuditelju. Ista će biti objavljena na internetskim stranicama naručitelja, a njenom objavom stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Grada.  

 

GRADONAČELNIK:

Željko Rendulić, dipl.ing.

Close Search Window