Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GKŽ” 57/13 – 20. 12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/13-01/27
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 17. 12. 2013.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11 ) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 7. sjednici održanoj dana 17. 12. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 51/12, 11/13 i 40/13).

Članak 2.
U članku 2. točka II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina mijenja se na slijedeći način:
– u alineji 5. iznos “700.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 670.000,00 kn“
U stavku 2. iznos “ 900.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 870.000,00 kn“

Članak 3.
U članku 2. točka III. Održavanje javnih površina mijenja se na slijedeći način:
– u alineji 4. iznos “284.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „240.000,00 kn“
U stavku 2. iznos “ 1.025.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 981.000,00 kn“

Članak 4.
U članku 2. točka IV. Održavanje nerazvrstanih cesta mijenja se na slijedeći način:
– u alineji 1. iznos “1.190.202,75 kn” zamjenjuje se iznosom „1.264.202,75 kn“
U stavku 2. iznos “ 2.087.702,75 kn” zamjenjuje se iznosom „ 2.161.702,75 kn“

Članak 5.
Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “ Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja


Close Search Window