Ostali akti grada|

OBJAVLJANO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.                                                                                        

REPUBLIKA   HRVATSKA            

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-03/15-01/24                                                                             

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 19. 06. 2015.

                                                                                             

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. – Zakon o vodama, 49/11., 144/12., 94/13 i 153/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa

održavanja komunalne infrastrukture

u 2015. godini na području Grada Slunja

                              

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 52/14).

 

Članak 2.

U članku 2. točka II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina mijenja se na slijedeći način:

 

– u alineji 4. iznos “200.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „250.000,00 kn“

 

U stavku 2. iste točke iznos „280.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „330.000,00 kn“

 

Članak 3.

U članku 2. točka III. Održavanje javnih površina mijenja se na slijedeći način:

 

– u alineji 8. iznos “5.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „15.000,00 kn“

– u alineji 10. iznos “10.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „15.000,00 kn“

– u alineji 16. iznos “6.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „10.000,00 kn“

– u alineji 17. iznos “20.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „30.000,00 kn“

– u alineji 19. iznos “25.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „50.000,00 kn“

– u alineji 20. iznos “25.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „100.000,00 kn“,

 

i dodaje nova alineja koja glasi:

„- materijal i energija za održavanje javnih površina (javni radovi)….. 25.000,00 kn“

U stavku 2. iste točke iznos „387.500,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „541.500,00 kn“

 

Članak 4.

IV. točka Održavanje nerazvrstanih cesta mijenja se na slijedeći način:

– u alineji 1. iznos “300.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „367.000,00 kn“

– u alineji 4. iznos “50.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 280.000,00 kn“

– u alineji 5. iznos “50.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 60.000,00 kn“

– u alineji 6. iznos “10.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 30.000,00 kn“

 

U stavku 2. iste točke iznos „ 461.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „788.000,00 kn“

 

Članak 5.

V. točka Održavanje groblja mijenja se na slijedeći način:

– u alineji 3. iznos “30.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „130.000,00 kn“

U stavku 2. iste točke iznos „ 88.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „188.000,00 kn“

 

Članak 6.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Radovi predviđeni člankom 2. Ovog Programa financiraju se iz komunalne naknade, općih prihoda, viška prihoda iz prethodnih godina i tekuće pomoći iz Državnog proračuna.

 

  Članak 7.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi:

„Radovi koji će biti direktno ugovoreni od Grada su: sanacija mostova, održavanje stepenica, nabava prometne signalizacije i druge opreme uz ceste, obilježavanje parkirališnih mjesta, nabava materijala za mrtvačnicu i nabava materijala za održavanje javnih površina (javni radovi).“

 

Članak 8.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 6.

 

Članak 9.

Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

   Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Službenom glasniku Grada Slunja”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

 

 

                                                                                            PREDSJEDNICA

                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA                                                                  

                                                                                           Marina Mrkonja

 

 

              

 

Close Search Window