Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.    

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/15-01/57

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 19. 06. 2015.

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br 93/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2015. godini

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2015. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/14) na način da se u točki I. članku 1. stavku 1. iza alineje 2. dodaje alineja 3. koja glasi:

–       javnu rasvjetu

 

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

 

Članak 2.

U točki II. članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U 2015. godini planira se provedba daljnjih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za 1. fazu izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane i pješačkog mosta u naselju Rastoke koji Grad provodi u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU a za koji se planira osigurati 164.000,00 kn. U sklopu realizacije ovog projekta planiraju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za potrebe revizije glavnog projekta mosta, kao i sredstva u iznosu 70.000,00 kn za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad državnim zemljištem te plaćanje vodnog doprinosa i jednokratne naknade za korištenje vodnog dobra.“

 

Članak 3.

U točki III. članak 3. mijenja se i glasi:

„Programom se planira nastaviti aktivnosti ishođenja potrebne dokumentacije za uređenje i modernizaciju Ulice Ivana Trnskog i nastavka Ulice knezova blagajskih, izradu projektne dokumentacije za prilaznu cestu u Rastokama i doradu dokumentacije za Mrežničku ulicu i I Poljski put, izradu geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe nerazvrstanih cesta, kao i aktivnosti modernizacije Ulice II Poljski put. Za navedene aktivnosti planira se osigurati ukupno 430.000,00 kn.

Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za prometnice planiraju se sredstva u iznosu 100.000,00 kn.

Tijekom 2015. godine planirana je i modernizacija nerazvrstanih cesta sredstvima EU fondova i to izgradnja Ulice I Poljski put, Mrežničke ulice, prometnice u Rastokama kao i pristupne prometnice uređaju za pročišćavanje. Ukupna vrijednost realizacije se procjenjuje na 6.200.000,00 kn.

Izvori sredstava za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: Proračun Grada, vodni doprinos, prihodi od sufinanciranja za ceste, viškovi prihoda iz prethodnih godina, sredstva pomoći iz tijela državne vlasti, sredstva pomoći iz EU, namjenski primici od zaduživanja te ostali izvori.“

 

Članak 4.

Točka IV. mijenja se i glasi:

 

„IV. JAVNA RASVJETA

 

„S ciljem postizanja energetski učinkovite javne rasvjete planiraju se radovi rekonstrukcije javne rasvjete na užem gradskom području. Vrijednost investicije se procjenjuje na 1.500.000,00 kn a sufinanciranje projekta se očekuje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodstva.

Također, planiraju se sredstva u iznosu 43.750,00 kn za potrebe izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete na širem gradskom području.

Izvori financiranja za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: tekuće pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći od tijela državne vlasti, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika te ostali izvori.“

 

Članak 5.

Dosadašnja točka IV. koja postaje točka V. mijenja se i glasi:

 

„V. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

U sklopu aktivnosti gospodarenja komunalnim otpadom nastavljaju se aktivnosti sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac koji Grad provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta izdana je u lipnju 2014. godine potvrda glavnog projekta. Tijekom 2015. godine planira se postavljanje ograde oko odlagališta radi sprječavanja neovlaštenog pristupa i odlaganja otpada za što se osiguravaju sredstva u iznosu 300.000,00 kn, kao i pristupanje izmjeni projektne dokumentacije za što su planirana sredstva u iznosu 300.000,00 kn. Za obje aktivnosti se očekuje sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 90% sredstava.

U cilju ispunjenja odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom planira se pristupiti izradi projektne dokumentacije (idejnog projekta) izgradnje reciklažnog dvorišta, a u tu svrhu planirano je osigurati 25.000,00 kn.

Za Komunalno društvo Lipa planirana je kapitalna potpora u iznosu 250.000,00 kn za potrebe nadogradnje sustava prikupljanja otpada pri čemu se od Fonda za zaštitu okoliša očekuje sufinanciranje projekta sa 80% sredstava dok bi preostalih 20% sredstava osigurao Grad.

Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: proračun Grada, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika, višak prihoda iz prethodnih godina te ostali izvori.“

 

Dosadašnja točka V. postaje točka VI.

 

Članak 6.

Sve druge odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

                                                                                                              

                                                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window