Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-03/13-01/03
URBROJ:2133/04-04/04-13-1
Slunj, 13. veljače 2013.

Na osnovi stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) te članka 36. stavka 1. alineja 16. Statuta Grada Slunja ( Glasnik Karlovačke županije 20/09.) donosim

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2012. godini na području Grada Slunja

I.
Utvrđuje se da je tijekom 2012. godine izvršen Program održavanja komunalne
Infrastrukture,“Glasnik Karlovačke županije“ br. 45/12, (u daljnjem tekstu: Program) za sljedeće komunalne djelatnosti u Gradu Slunju i to kako slijedi:

I. Za komunalnu djelatnost odvodnja atmosferskih voda
Za ovu točku iz Programa koja obuhvaća čišćenje i ispiranje kanalizacije, popravak revizionih okana, zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima od predviđenih 22.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade utrošeno je 21.874,38 kn.

II. Za komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
U Programu su za ovu točku bila predviđena sredstva u iznosu od 622.000,00 kn, a iz sredstava komunalne naknade za tu namjenu utrošeno je 335.632,26 kn, a podijeljeno po stavkama kako slijedi:
– za održavanje čistoće na javnim površinama (pometanje parka i pražnjenje kanti za otpatke, čišćenje i odvoz smeća sa gradskog kupališta i javnih površina u Rastokama, ručno metenje kod sportske dvorane, ručno metenje šetnice i stepenica, nogostupa i gradskih ulica, odvoz glomaznog otpada, od predviđenih 142.000,00 kn utrošeno je 126.779,41 kn
– za sanaciju divljih deponija od predviđenih 50.000,00 kn utrošeno je 49.805,00 kn i to za sanaciju divlje deponije prema vojnom poligonu i u Gornjoj Glini
– za zimsku službu čišćenja snijega od predviđenih 430.000,00 kn utrošeno je 159.047,85 kn iz sredstava komunalne naknade

III. Za komunalnu djelatnost održavanja javnih površina
Za ovu točku utrošeno je 840.668,13 kn, a Programom je bilo predviđeno 1.435.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade, podijeljeno po stavkama kako slijedi:
– za usluge higijeničarskog servisa od predviđenih 50.000,00 kn utrošeno je 38.444,99 kn
– za najam kemijskih WC –a, od predviđenih 40.000,00 kn utrošeno je
29.118,75 kn
– za deratizacijske usluge od predviđenih 2.000,00 kn ništa nije utrošeno jer nije bilo potrebe za ovim uslugama
– sanacija ploče i uređenje kupališta od predviđenih 30.000,00 kn utrošeno je 26.823,01 kn
– za sanaciju potpornog zida u Rastokama od predviđenih 336.000,00 kn utrošeno je 313.575,77 kn
– za održavanje javnih površina (nabavka i sadnja cvijeća, košnja trave, orezivanje živice i ukrasnih grmova i odvoz grana,čišćenje i posipavanje pješačkih staza, zalijevanje ljetnica i trave, razvoženje i razgrtanje zemlje, postavljanje zastavica po gradu, nabava stijene za penjanje na Korani, farbanje objekta na kupalištu, čišćenje kanjona Korane od naplavina, čupanje trave iz Korane, nabava i postavljanje koševa za otpatke, nabava i montaža sjedećih garnitura, skidanje stijene i pontonskog mosta, sadnja stabala i ukrasnog grmlja, prigodno ukrašavanje grada za Božić, održavanje javnog WC na šetnici i potrošnja vode i električne energije za potrebe istog) od predviđenih 977.000,00 kn utrošeno je 432.705,61 kn.

IV. Za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva iz komunalne naknade, tekuće pomoći iz državnog proračuna i viška iz prethodnih godina u iznosu od 1.947.283,08 kn, a utrošena su u iznosu od 1.488.592,41 kn podijeljeno po stavkama kako slijedi:
– za pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta i gradskih ulica od predviđenih 1.619.783,08 kn utrošeno je 1.437.042,16 kn
– za prometnu signalizaciju, obilježavanja parkirališnih mjesta, energiju za semafor, te ostale nespomenute rashode od predviđenih 127.500,00 kn utrošeno je 19.862,75 kn
– za sanaciju mostova od predviđenih 200.000,00 kn utrošeno je 31.687,50 kn za popravak mosta u Rastokama i tehničko rješenje zamjene nosača mosta preko Korane u Rastokama

V. Za komunalnu djelatnost održavanje groblja
Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva iz komunalne naknade u iznosu od 150.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 140.415,86 kn za adaptaciju mrtvačnice u Cvitoviću, dekorativni pano i stolice za mrtvačnicu u Slunju i sanaciju mrtvačnice na katoličkom groblju u Slunju

VI. Za komunalnu djelatnost javna rasvjeta
Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva iz komunalne naknade u iznosu od 1.350.000,00 kn, a utrošeno je 1.124.568,54 kn podijeljeno po stavkama kako slijedi:
– za tekuće održavanje javne rasvjete od predviđenih 400.000,00 kn utrošeno je 325.198,80 kn
– za električnu energiju za javnu rasvjetu od predviđenih 950.000,00 kn utrošeno je 799.369,74 kn

II.
Ovo izvješće podnosim Gradskom Vijeću Grada Slunja na usvajanje.

GRADONAČELNIK
Ivan Bogović

Close Search Window