Ostali akti grada|

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 945-01/12-01/01
URBROJ: 2133/04-01/01-12-5
Slunj, 21. 12. 2012.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 36. sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

U cilju otkupa zemljišta za potrebe proširenja groblja u Donjem Lađevcu sukladno obuhvatu groblja utvrđenom Prostornim planom Grada Slunja, a nakon zaprimljenog očitovanja vlasnika zemljišta kojim ne prihvaćaju prvotno ponuđenu cijenu od 16,00/m² KN, utvrđuje se nova cijena od 17,00 kn/m².

II
Odsjek za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko pravne poslove Grada Slunja zadužuje se za provedbu ovog Zaključka.

III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

 

Close Search Window