Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 51/12 – 31.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/12-01/08
URBROJ: 2133/04-01/01-12-3
Slunj, 21. 12. 2012.

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09), Gradsko vijeće Grada Slunja na sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. godine, donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

I.
Programom javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Slunj, kao i za njegovu promociju na svim razinama suradnje. Programom se posebice podržava i potiče kulturno – umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, investicijsko održavanje i opremanje objekata, prije svega kulturnih dobara te akcije i manifestacije u kulturi koje doprinose promicanju kulturnog života i grada.
Ovim Programom u 2013. godini financirat će se slijedeće javne potrebe u kulturi:
– redovna djelatnost i program Knjižnice i čitaonice Slunj te Pučkog otvorenog učilišta Slunj
– promicanje kulture raznim kulturnim i društvenim manifestacijama,
– izložbe i ostali programi u likovnoj i muzejsko galerijskoj djelatnosti,
– poticanje i organiziranje tradicionalnih manifestacija,
– programi međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje od interesa za Grad,
– programi zaštite i adaptacije kulturne baštine,
– investicijsko održavanje, adaptacije, hitne intervencije i opremanje objekata kulture i spomenika kulture (utvrđenih posebnim zakonom).

II.
Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Grada Slunja u 2013. godini utvrđuju se programi od posebnog značenja za Grad Slunj u 2013.:

KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaće djelatnika i djelovanje „Slunjskih mažoretkinja“, kao i ostali rashodi poslovanja i zaposlenih te aktivnosti izložbene scene, kazališne scene i kulturnih događanja, kao i nabave knjižne građe,
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaća djelatnika i naknada v.d. ravnatelju i djelatnosti u kulturi, posebice manifestacija „Dani Grada Slunja 2013“.
PROGRAM „Dani Grada Slunja“ – manifestacija obuhvaća športske, zabavne i kulturne sadržaje, a najviše se potiče kulturni amaterizam (nastupi KUD-ova, mažoretkinja, puhačke glazbe), kao i poticanje mladih na sudjelovanje u manifestacijama (Dječji festival); financirat će se izrada promidžbenog materijala (plakati, pozivnice, majice), snimanja, nabavka potrebnih rekvizita te smještaj i hrana za goste
KUD „KORANA“ SLUNJ –financirat će se dijelovi troškova sudjelovanja na smotrama i obilježavanjima blagdana, kao i troškovi rekonstrukcije narodnih nošnji i nabavke instrumenata.
KUD „LAĐEVČANI“ LAĐEVAC – transferima financijskih sredstava financirat će se dio prijevozničkih troškova za gostovanje na smotrama folklora te troškovi korištenja prostorija društva i prostora Etnološke izložbe.
KUD „GRANIČAR“ CVITOVIĆ – transferima financijskih sredstava financirat će se rad i aktivnosti ove udruge
PUHAČKI ORKESTAR DVD-a SLUNJ – financirat će se transferima DVD-u u sklopu kojeg djeluje Puhački orkestar i to za nabavku i održavanje glazbenih instrumenata te rad kapelnika Puhačke glazbe

III.
U svrhu zaštite spomeničke baštine i u krajnjem cilju prezentacije kulturnog dobra i turističke ponude grada, osiguravaju se sredstva za sanaciju Starog grada Slunja te sanaciju mlinica u Rastokama, a koji radovi se izvode uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i Karlovačke županije.

IV.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz točki II. i III. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Slunja za 2013. godinu.
Raspored financijskih sredstava iz prethodnog stavka obavlja Ured Grada, Odsjek za proračun i financije po nositeljima programa temeljem Plana rasporeda sredstava za programe u kulturi u 2013. godini, koji čini sastavni dio ovog Programa.

V.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA JAVNE POREBE
U KULTURI U 2013. GODINI
REDNI BROJ PROGRAM PLAN SREDSTAVA U 2013. g. (u kn)
1. Knjižnica i čitaonica Slunj
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna događanja
Slunjske mažoretkinje
Opremanje knjižnice knjigama 222.000,00
185.000,00
2.000,00
20.000,00
15.000,00
2. Pučko otvoreno učilište
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna djelatnost
Dani Grada Slunja 2013.
Dodatna ulaganja na zgradi POU 311.500,00
111.500,00
23.000,00
43.000,00
134.000,00
3. Program „Dani Grada Slunja 2013.“
Komunalne usluge
Ostale usluge(tiskarske i promidžbene)
Reprezentacija (kupnja i tisak majica, smještaj i hrana gostiju, domjenak i sl.)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kupnja, rekvizita, cvijeća i vijenaca i sl.)
DONACIJE:
Reprezentacija 47.500,00
500,00
2.000,00
30.000,00

5.000,00

10.000,00
4. KUD „Korana“ Slunj 2.000,00

5. KUD „Lađevčani“ Lađevac 2.000,00

6. KUD „Graničar“ Cvitović 2.000,00

7. Puhački orkestar DVD-a Slunj 27.300,00

8. Očuvanje spomeničke baštine (mlinice u Rastokama, Stari grad Slunj i dr.) 1.459.000,00

U K U P N O 2.120.800,00

 

Close Search Window