Ostali akti grada|

 

 

 

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BROJ 2/2015. – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELIK

KLASA: 363-05/15-01/01

URBROJ: 2133/04-04/01-15-1

Slunj, 23. 03. 2015.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradonačelnik Grada Slunja donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici, odjeći, oznakama i opremi komunalnog redara

Članak 1.

Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o službenoj iskaznici, odjeći, oznakama i opremi komunalnog redara („Glasnik Karlovačke županije“ 51/14) na način da se u članku 9. stavku 3. riječi „bež/sive“ zamjenjuju riječju „plave“. U članku 10. stavku 1. pod rednim brojem 3. riječ „Košulja“ zamjenjuje se riječju: „Polo majica“ U članku 10. stavku 1. pod rednim brojem 4. riječ „Košulja“ zamjenjuje se riječju: „Polo majica“

Članak 2.

Sve druge odredbe Pravilnika ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                          Jure Katić

Close Search Window