Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BROJ 2/2015. – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

KLASA: 030-08/15-01/01

URBROJ: 2133/04-03/01-15-1

Slunj, 02. travanj 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 129705, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 36. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 I 3/15) donosim

ODLUKU

o izmjeni Odluke o korištenju službenih automobila

Članak 1.

Ovom Odlukom dopunjuje se članak 4. Odluke o korištenju službenih automobila – u daljnjem tekstu: Odluka („Glasnik Karlovačke županije“ 15/14) na način da se iza postojećeg teksta dodaje novi stavak koji glasi: „Ukoliko službeni automobil upravlja vozač o izvršavanju obveza iz stavka 4. ovog članka brine vozač-kućni majstor.“

Članak 2.

Članak 5. Odluka mijenja se i glasi: „Vozač-kućni majstor vodi brigu o službenim automobilima registarskih oznaka KA375EL i KA797CK (od vođenja mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži i praćenje potrošnje goriva do vođenja brige o tehničkom pregledu automobila, redovnom servisiranju i popravcima odnosno održavanju njihove ispravnosti). Komunalni redar vodi brigu o službenom automobili registarskih oznaka KA371CR (mjesečna evidencija prijeđene kilometraže, praćenje potrošnje goriva, briga o tehničkom pregledu automobila, servisiranju, popravcima i sl). Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja automobila kao i u slučaju kvara na automobilu odmah o tome obavijestiti Gradonačelnika.

Članak 3.

Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                   Jure Katić

Close Search Window