Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije br. 22/14 – 30.05.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-02/14-01/03
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 23. 05. 2014.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ 10/97, 107/07, 90/10, 94/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13), Gradsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. 05. 2014. godini, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za naplatu
usluga Dječjeg vrtića Slunj

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja – korisnika usluga.
Pod roditeljima-korisnicima usluga u smislu ove Odluke podrazumijevaju se i skrbnici djece koja pohađaju Vrtić.

Članak 2.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se slijedeći programi:
– redoviti programi odgoja i obrazovanja (cjelodnevni i poludnevni)
– program predškole
– posebni programi.

Pod redovitim programom podrazumijeva se program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.
Program predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
Pod posebnim programima podrazumijevaju se programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, športski, ekološki i drugi programi koji su kao takovi utvrđeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnim pedagoškim standardom.

Članak 3.
Sredstva potrebna za realizaciju redovitog programa iskazuju se kroz ekonomsku cijenu koja obuhvaća slijedeće troškove: plaće i materijalna prava djelatnika, nabavu namirnica za prehranu djece, troškove za tekuće i manje investicijsko održavanje objekata i opreme te redovito servisiranje i ispitivanje instalacija i uređaja, materijalne troškove, troškove grijanja i električne energije.
Sredstva iz prethodnog stavka osiguravaju Grad kao osnivač i roditelji-korisnici usluga na slijedeći način:
– Grad kao osnivač osigurava minimalno 50% ekonomske cijene po upisanom djetetu
– Preostala sredstva potrebna za redovito i nesmetano funkcioniranje Vrtića osiguravaju se uplatama roditelja kroz cijenu smještaja djece.
Točan udio sufinanciranja Grada definira se proračunom Grada kroz sredstva koje se planiraju za Dječji vrtić kao proračunskog korisnika.
Cijenu smještaja djece utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića koje će utvrditi i posebne pogodnosti i popuste za pojedine kategorije korisnika.
Ekonomsku cijenu utvrđuje Gradsko vijeće na temelju dostavljenih podataka od Dječjeg vrtića o ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini.
Ekonomska cijena utvrđena na način iz prethodnog stavka ostaje na snazi sve dok Dječji vrtić ne inicira donošenje nove odluke iz razloga nastanka okolnosti koje zahtijevaju promjenu cijene.

Članak 4.
Sredstva potrebna za realizaciju programa predškole osigurava Grad kao osnivač.
Roditelji djece polaznika programa predškole snose troškove prehrane djeteta.
Cijenu prehrane utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića svojom odlukom.

Članak 5.
Roditelji djece koja polaze posebne programe snose troškove realizacije programa u cijelosti. Cijenu programa utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Članak 6.
Dječji vrtić sa roditeljima-korisnicima usluga zaključuje ugovor kojim se definiraju međusobna prava i obveze.

Članak 7.
Sredstava ostvarena od naplate usluga koje pruža Dječji vrtić prihod su Vrtića i uplaćuju se na njegov žiro-račun.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window