Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 2/2015. – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/150-01/13

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 31. 03. 2015.

Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine ” 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 3. i 4. Pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ 131/09) i članka 25. stavka 1. alineja 3. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 21. sjednici koja je održana 31. 03. 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja

Članak 1.

Ovom odlukom Grad Slunj prenosi pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom na području naselja Rastoke na Turističku zajednicu Grada Slunja (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica).

Članak 2.

Javnom turističkom infrastrukturom smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude.

Članak 3.

Javnu turističku infrastrukturu u naselju Rastoke čine javno prometne površine slijedećih oznaka: k.č.br. 59, 1679, 1682, 1706, 1751, 1972, te dio 215 (nastavak „Šetnice“ od izlaza ispod D1 do mosta sv. Ivana) sve zk.ul. 34 k.o. Slunj 1.

Članak 4.

Pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom daje se Turističkoj zajednici tijekom 2015. godine tijekom kojeg vremena će se sagledati sve prednosti i nedostaci sustava, financijski pokazatelji, utvrditi mogućnosti i načini popravljanja sustav itd. Obvezuje se Turistička zajednica da kontinuirano prati i evidentira sve faze uvođenja sustava upravljanja, te da Gradskom vijeću podnese izviješće najkasnije do 28. veljače 2016. godine.

Članak 5.

Pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom obuhvaća pravo određivanja uvjeta i načina korištenja infrastrukture od strane posjetitelja, pravo postavljanja kontrolnih i naplatnih punktova, pravo uvođenja i naplate ulaznica posjetiteljima itd.

Članak 6.

Korištenje javne infrastrukture mora se organizirati na način da se istodobno ne onemogući njezino korištenje za druge redovite i uobičajene namjene.

Članak 7.

Turistička zajednica dužna je upravljati infrastrukturom koja je predmet ove Odluke pažnjom dobrog gospodara i u skladu sa dosadašnjim znanjem i iskustvom istu činiti dostupnom javnosti pod jednakim uvjetima posebno uvažavajući prava i potrebe lokalnog stanovništva.

Članak 8.

Turistička zajednica će upravljanje turističkom infrastrukturom urediti internima aktima koji se, prije stupanja na snagu, moraju dostaviti Gradonačelniku na suglasnost.

Članak 9.

Sredstva ostvarena od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom Turistička zajednica će koristiti za potrebe organiziranja poslova upravljanja. Ukoliko Turistička zajednica ostvari dobit od obavljanja predmetnih poslova istu je dužna uložiti u lokalitet temeljem programa kojima će se urediti namjena i način trošenja sredstava na koje je prije stupanja na snagu potrebno ishoditi suglasnost Gradonačelnika. Izviješće o ostvarenim prihodima i njihovu utrošku Turistička zajednica dužna je dostaviti nadležnim tijelima Grada u sklopu redovitih financijskih izviješća. Pored obveze redovitog izvješćivanja, Turistička zajednica dužna je dostaviti izviješće uvijek kada to zatraži nadležno tijelo Grada.

Članak 10.

Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik da ugovorom o upravljanju koji će zaključiti sa Zajednicom detaljno uredi način upravljanja i gospodarenja turističkom infrastrukturom.

Članak 11.

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                    Marina Mrkonja

Close Search Window