Ostali akti grada|

 

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 2/2015. – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/15-01/03

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 31. 03. 2015.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 21. sjednici održanoj dana 31. 03. 2015. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu

I.

Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 3/15), u nastavku: Program.

II.

U točki III. Programa, stavak 2 mijenja se i glasi: „Tekuća donacija u novcu za organizaciju natjecanja u raftingu 2015. u iznosu od 6.000,00 kuna“.

III.

Sve odredbe Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom. IV. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine.

                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                        Marina Mrkonja

Close Search Window