Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 43/14 – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 370-01/14-01/41
URBOJ:2133/04- 03/05-14-
Slunj, 05. 11. 2014.godine

Na temelju članka 35. i 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 39/09), članka 25. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (”Glasnik karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. 11. 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju najpovoljniji ponuda
i prodaji dijela stanova u vlasništvu Grada Slunja

I
Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju dijela stanova u vlasništvu Grada, prihvaćaju se kao najpovoljnije:

1.1.Ponuda MARINE MATUSINA iz Slunja, Ivana Trnskog 14, za kupnju stana koji je u javnom natječaju nosio oznaku 1.1., a koji se nalazi u Ulici Braće Radića 11C, na 2. katu stambene zgrade, ukupne površine 59,39 m2, a sastoji se od dnevnog boravka-kuhinje, dvije sobe, balkona, izbe, kupaonice i hodnika sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi koja je izgrađena na k.č.br.64, zk.ul.br.2457, poduložak br.5, k.o.Slunj 1, za iznos od 162.100,00 kn (stošezdesetdvijetisućestokuna).

1.2.Ponuda JELENE ŠTEFANAC iz Slunja, Kralja Zvonimira 29, za kupnju stana koji je u javnom natječaju nosio oznaku 1.2., a koji se nalazi u Ulici kralja Zvonimira 29, u prizemlju stambene zgrade, ukupne površine 41,38 m2, a sastoji se od dnevnog boravka-kuhinje, jedne sobe, balkona, kupaonice i hodnika sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi koja je izgrađena na k.č.br. 483, zk.ul.br.2322, poduložak br.1, k.o.Slunj 1, za iznos od 153.800,50 kn (stopedesettritisućeosamstokunaipedesetlipa).

1.3.Ponuda VIKTORA SMOLIĆA iz Slunja, Vjekoslava Karasa 5, za kupnju stana koji je u javnom natječaju nosio oznaku 1.3., a koji se nalazi u Ulici kralja Zvonimira 29, na 2. katu stambene zgrade, ukupne površine 54,22 m2, a sastoji se od dnevnog boravka-kuhinje, dvije sobe, balkona, lođe, izbe, kupaonice i hodnika sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi koja je izgrađena na k.č.br. 483, zk.ul.br. 2322, poduložak br.19, k.o.Slunj 1, za iznos od 179.030,00 kuna (stosedamdesetdevettisućatridesetkuna).

1.4.Ponuda JOSIPE BARIĆ iz Slunja, Gornji Cerovac 120, za kupnju stana koji je u javnom natječaju nosio oznaku 1.4., a koji se nalazi u Ulici 14. domobranske pukovnije 12, na 2. katu stambene zgrade, ukupne površine 61,13 m2, a sastoji se od hodnika, kupaonice, kuhinje, ostave, blagovaonice, dvije sobe, i dvije loggie sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi koja je izgrađena na k.č.br. 453, zk.ul.br.2279, poduložak br.26, k.o.Slunj 1, za iznos od 222.000,00 kuna (dvjestodvadesetdvijetisućekuna).

2.Jamčevina
2.1. Ponuditeljima iz točke 1. ove Odluke čija je ponuda za kupnju stana prihvaćena uplaćena jamčevina u iznosu 5% od početne cijene stana uračunava se u ponuđenu kupoprodajnu cijenu.
2.2. Ukoliko ponuditelji ne sklope ugovor u roku 8 dana od dana dostave ugovora na potpis gube pravo na povrat iznosa uplaćene jamčevine.

3. Dodatni popusti i posebne pogodnosti
Ponuditeljima iz točke I. ove Odluke odobravaju se slijedeći popusti:
3.1. Ponuditeljici Marini Matusina odobrava se popust od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, te popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja.
3.2. Ponuditeljici Jeleni Štefanac odobrava se popust od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja, popust od 5% na ime izvršenih ulaganja u očuvanje uporabljivosti stana i popust od 10% na ime dodatnih ulaganja u stan čime se utjecalo na povećanje njegove procijenjene vrijednosti.
3.3. Ponuditelju Viktoru Smoliću odobrava se popust od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, te popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja.
3.4. Ponuditeljici Josipi Barić odobrava se popust od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, te popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja.

II
Stanovi koji su predmet prodaje a koji su pobliže opisani u točki I. ove Odluke prodaju se u stanju “viđeno-kupljeno”.
Sve troškove oko prijenosa i provedbe kupoprodajnih ugovora snose kupci.

III
Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ove Odluke sa odabranim ponuditeljima sklopi ugovor o kupoporodaji.

IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije”.

Obrazloženje
Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 30. rujna 2014.godine u javnom glasilu “Večernji list” dana 13. listopada 2014. godine objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju dijela stanova u vlasništvu Grada Slunja koji je trajao 8 dana (zaključno do 21. listopada 2014.godine). U roku za dostavu ponuda zaprimljene su 4 (četiri) ponude koje je Povjerenstvo za otvaranje ponuda, koje je imenovao Gradonačelnik, javno otvorilo dana 23. listopada 2014. godine, te je utvrđeno slijedeće:
1. Za stan pod rednim brojem 1.1. – stan u Ulici braće Radić 11C, na 2. katu stambene zgrade, ukupne površine 59,39 m2, zaprimljena je jedna ponuda i to najmoprimca Marine Matusina iz Slunja, Ivana Trnskog 14, koja za predmetni stan nudi 162.100,00 kn uz popust od 5% na ime uplate kupoprodajne cijene u roku od 8 dana, te popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja.
2. Za stan pod rednim brojem 1.2. – stan u Ulici kralja Zvonimira 29, u prizemlju stambene zgrade, ukupne površine 41,38 m2, zaprimljena je jedna ponuda i to najmoprimca Jelene Štefanac iz Slunja, Kralja Zvonimira 29, koja za predmetni stan nudi 153.800,50 kn uz popust od 5% na ime uplate kupoprodajne cijene u roku od 8 dana, popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja, popust od 5% na ime izvršenih ulaganja u očuvanje uporabljivosti stana i popust od 10% na ime dodatnih ulaganja u stan čime se utjecalo na povećanje njegove procijenjene vrijednosti.
3. Za stan pod rednim brojem 1.3. – stan u Ulici kralja Zvonimira 29, na 2. katu stambene zgrade, ukupne površine 54,22 m2, zaprimljena je jedna ponuda i to najmoprimca Viktora Smolića iz Slunja, Vjekoslava Karasa 5, koji za predmetni stan nudi 179.030,00 kuna uz popust od 5% na ime uplate kupoprodajne cijene u roku od 8 dana, te popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja.
4. Za stan pod rednim brojem 1.4. – stan u Ulici 14.domobranske pukovnije 12, na 2. katu stambene zgrade, ukupne površine 61,13 m2, zaprimljena je je jedna ponuda i to najmoprimca Josipe Barić iz Slunja, Gornji Cerovac 120, koja za predmetni stan nudi 222.000,00 kuna uz popust od 5% na ime uplate kupoprodajne cijene u roku od 8 dana, te popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja.

Nakon razmatranja i ocjene ponuda utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za:
-prihvaćanje ponude Marine Matusina za kupnju stana u Ulici braće Radić 11C, na 2. katu ukupne površine 59,39 m2, sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima stambene zgrade izgrađene na k.č.br.64, zk.ul.br.2457, poduložak br.5, k.o.Slunj 1, za iznos od 162.100,00 kn uz korištenje popusta od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora i popust od 5% za rješavanje stambenog pitanja.
-prihvaćanje ponude Jelene Štefanac za kupnju stana u Ulici kralja Zvonimira 29, u prizemlju stambene zgrade, ukupne površine 41,38 m2, sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima stambene zgrade izgrađene na k.č.br.483, zk.ul.br.2322, poduložak br.1, k.o. Slunj 1, za iznos od 153.800,50 kn, uz korištenje popusta od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora, popust od 5% za rješavanje stambenog pitanja, popust od 5% na ime izvršenih ulaganja u očuvanje uporabljivosti stana i popusta od 10% na ime dodatnih ulaganja u stan čime se utjecalo na povećanje procijenjene vrijednosti stana iz razloga što je ponuditeljica izvršila ulaganja u stan što je konstatirano od strane ovlatšenog procjenitelja prilikom procjene vrijednosti stana uslijed čega je početna cijena stana u odnosu na ostale stanove u istoj zgradi i na istom ulazu veća za 11,11% a za ista ponuditeljica nije bila oslobođena obveze plaćanja najamnine.
-prihvaćanje ponude Viktora Smolića za kupnju stana u Ulici kralja Zvonimira 29, na 2. katu ukupne površine 54,22 m2, sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima stambene zgrade izgrađene na k.č.br.483, zk.ul.br. 2322, poduložak br.19, k.o. Slunj 1, za iznos od 179.030,00 kn, uz korištenje popusta od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora i popust od 5% za rješavanje stambenog pitanja.
-prihvaćanje ponude Josipe Barić za kupnju stana u Ulici 14.domobranske pukovnije 12, na 2. katu stambene zgrade ukupne površine 61,13 m2, sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima stambene zgrade izgrađene na k.č.br.453, zk.ul.br.2279, poduložak br.26, k.o. Slunj 1, za iznos od 222.000,00 kn, uz korištenje popusta od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora i popust od 5% za rješavanje stambenog pitanja.

Gradsko vijeće razmatralo je na svojoj sjednici koja je održana dana 05. 11. 2014.godine Izvješće o provedenom postupku Javnog natječaja, isto prihvatilo,te je odlučeno kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.
Nezadovoljna stranka može osporavati odluku pokretanjem parničnog postupka pred Općinskim sudom u Karlovcu.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Dostaviti:
1.Marina Matusina,
Ivana Trnskog 14, 47240 Slunj
2.Jelena Štefanac,
Kralja Zvonimira 29, 47240 Slunj
3.Viktor Smolić,
Vjekoslava Karasa 5, 47240 Slunj
4.Josipa Barić,
Gornji Cerovac 120, 47240 Slunj
5.Odsjek za komunalno gospodarstvo,
prostorno uređenje , zaštitu okoliša i
stanovanje, ovdje
6.Računovodstvo, ovdje
7.Komunalno društvo “Lipa”,
Petra Svačića 5, 47240 Slunj
8.Privitak uz Zapisnik, ovdje
9.Pismohrana

Close Search Window