Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 43/14 – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/151
URBROJ: 2133/04-03/03-14-10
Slunj, 05. 11. 2014.

Na temelju članka 16. Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima (“Glasnik Karlovačke županije” 46/13 i 37/14), članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. 11. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju poslova čišćenja nerazvrstanih
cesta u zimskim uvjetima

I.
Radovi čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima povjeravaju se sljedećim izvoditeljima:

1. ZONA 1 – Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Emira Medved, Polje 178 C, 47240 Slunj
2. ZONA 4 – Obrtu za čišćenje „Potok“, vl. Milan Grdić, Rakovica 116, 47245 Rakovica.

II.
Ne prihvaća se ponuda Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Juraj Turkalj za zonu 3 zbog neprihvatljivo visoke cijene.

III.
Poslovi koji su predmet ove Odluke povjeravaju se izvoditeljima iz točke I. ove Odluke za vremensko razdoblje od sklapanja ugovora do 30.04. 2017. godine.

IV.
U svrhu uređivanja međusobnih odnosa sa izvoditeljima iz točke I. ove Odluke sklopit će se Ugovori o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima, sukladno Odluci o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima te prihvaćenim ponudama izvoditelja iz točke I. ove Odluke.

V.
Za radove čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za ZONU 2 i ZONU 3 raspisat će se novi javni natječaj.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju Odluke Gradskog vijeća o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima (“Glasnik Karlovačke županije” 46/13 i 37/14) i Odluke Gradonačelnika o provođenju javnog natječaja za odabir izvoditelja poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (KLASA: 363-01/14-01/151, URBROJ: 2133/04-04/01-14-1) od 15. listopada 2014. godine, u javnom glasilu – „Večernjem listu“ dana 20. listopada 2014. godine objavljen je javni natječaj za odabir izvoditelja poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima.
U roku za dostavu ponuda (28. listopad 2014. godine do 15:00 sati) zaprimljene su 4 (četiri) ponude koje je dana 29. listopada 2014. godine otvorilo, pregledalo i ocijenilo Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika.
Ponude su dostavili: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Emira Medved za zonu 1, Obrt za čišćenje Špehar za zonu 1, Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Juraj Turkalj za zonu 3, Obrt za čišćenje Potok za zonu 4.
Povjerenstvo je konstatiralo da su sve ponude, potpune, sadržavaju svu traženu dokumentaciju, te ispunjavaju uvjete definirane u javnom natječaju.
Sukladno kriteriju za odabir najpovoljnije ponude (najniža ponuđena cijena) za izvoditelje poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, obzirom se dostavljene ponude istih smatraju cjenovno prihvatljivima, odabiru se:
1. ZONA 1 – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Emira Medved, Polje 178 C, 47 240 Slunj, obzirom je ponuda istog povoljnija od ponude Obrta za čišćenje Špehar
2. ZONA 4 – Obrt za čišćenje „Potok“, vl. Milan Grdić, Rakovica 116, 47 245 Rakovica
Za zonu 2 i zonu 3 raspisat će se novi javni natječaj obzirom za zonu 2 nije dostavljena niti jedna ponuda, a Obrt za čišćenje Špehar se očitovao da nije zainteresiran za čišćenje zone 2, što mu je ponuđeno kao drugorangiranom u zoni 1, te obzirom se ponuđena cijena Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Juraj Turkalj za zonu 3 smatra cjenovno neprihvatljivom.

Gradsko vijeće je sukladno naprijed navedenom donijelo odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

DOSTAVITI:
1. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Emira Medved, Polje 178 C, 47240 Slunj
2. Obrt za čišćenje Špehar, Drežnik Grad 115, 47245 Rakovica
3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Juraj Turkalj, Cvitović 86, 47240 Slunj
4. Obrt za čišćenje „Potok“, Rakovica 116, 47245 Rakovica
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje
6. Pismohrana, ovdje

Close Search Window