Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 06/13 – 18. 02. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 320-01/13-01/13
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 02. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” br. 20/09), Gradsko vijeće Grada Slunja na 37. sjednici održanoj dana 15. 02. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2013.godini

I
Ovom Odlukom propisuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja novčanih poticaja poljoprivrednoj proizvodnji u 2013.godini (u daljnjem tekstu: novčani poticaj) na području Grada Slunja.

II
Mogućnost ostvarivanja novčanih poticaja po odredbama ove Odluke imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju prebivalište i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Slunja (u daljnjem tekstu: korisnik poticaja).

III
Novčani poticaj daje se kao potpora razvoju stočarske proizvodnje na području Grada Slunja.
Ukupan iznos subvencije iznosi 60% od nabavne cijene deklariranog sjemena za usijavanje travnjaka, i obračunava se na cijenu bez PDV-a.
Sredstva za predmetno sufinanciranje osiguravaju se na slijedeći način:
– 30% iznosa subvencije – sufinancira Grad Slunj
– 30% iznosa subvencije – sufinancira Karlovačka županija doznakom sredstava u
Proračun Grada Slunja.
Sredstva se isplaćuju korisniku poticaja temeljem podnesenog zahtjeva, a Rješenje o pravu na subvenciju donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo Grada Slunja.

IV
Minimalno poticana površina usijanih travnjaka je 1,5 ha.
Minimalna količina deklariranog sjemena za ostvarivanje subvencije odredit će se prema pravilima struke.

V
Dokumentacija za ostvarivanje novčanog poticaja koju korisnik poticaja treba priložiti je:
– preslika računa za kupljeno deklarirano sjeme
– preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. studeni 2013. godine.

VI
Najviši ukupni godišnji iznos gradskih poticaja koji jedan korisnik može ostvariti temeljem ove Odluke iznosi 2.000,00 kn.

VII
Odobravanje novčanih poticaja iz točke I. provodit će se do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Slunja.

VIII
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke Županije”.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Davor Požega

Close Search Window