Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 11/14. – 23. 03. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 370-01/14-01/10
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 11. 03. 2014.

Temeljem članka 25. stavka 1. alineja 12. i članka 53. stavka 1.i 3. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 9. sjednici koja je održana dana 11. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o pokretanju postupka pripajanja STAMBENOG FONDA d.o.o.
KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o.

I
Grad Slunj, u cilju racionalizacije poslovanja društva s ograničenom odgovornošću kojih je vlasnik i osnivač utvrđuje opravdanim i potrebnim provesti postupak pripajanja Društva STAMBENI FOND d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 14 OIB: 83983165732 KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o., Petra Svačića 5, Slunj, OIB: 10731123787.

II
Predlaže se Skupštinama Društava STAMBENI FOND d.o.o. Slunj i KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. koje čini jedan član Društva – Grad Slunj kojeg predstavlja Gradonačelnik, da donese odluku o pripajanju Društva STAMBENI FOND d.o.o. na način da se cjelokupna imovina Društva STAMBENI FOND d.o.o. prenese KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o.
Predlaže se nadležnim tijelima Društava iz prethodnog stavka da se pripajanje Društava provede najkasnije s danom 30.06.2014.godine.

III
Zadužuju se tijela društava STAMBENI FOND d.o.o. i KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o., kao i stručne službe Grada Slunja za provedbu ove Odluke.

IV
Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window