Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BROJ 172015. – 10. 03. 2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

KLASA: 330-01/15-01/02

URBROJ: 2133/04-04/01-15-3

Slunj, 10. ožujka 2015.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” 41/14) i članka 36. stavka 1. alineja 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13 ) Gradonačelnik donosi

ODLUKU

o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet) na području Grada Slunja kao stalno savjetodavno tijelo.

Članak 2.

Savjet ima slijedeće ovlasti: – prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada – predlaže Gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga – razmatra i daje mišljenje Gradonačelniku o predloženim promjenama cijena javnih usluga – obavlja druge poslove posredno ili neposredno vezane uz zaštitu potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti. Savjet ima tri člana.

Članak 3.

Za članove Savjeta imenuju se: 1. Nikola Živčić – za Predsjednika 2. Anđelka Jurašin Vuković- za člana 3.Branko Petković– predstavnik Udruge za zaštitu potrošača – za člana

Članak 4.

Savjet radi na sjednicama. Sjednicu saziva predsjednik koji predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje akte koje donosi Savjet. Ukoliko je predsjednik spriječen, zamjenjuje ga član Savjeta kojeg ovlasti predsjednik. Savjet može održati sjednicu ukoliko je prisutna većina članova Savjeta, a odluke se donose većinog glasova svih članova. Predsjednik Savjeta dužan je sazvati sjednicu na pisani zahtjev Gradonačelnika ili na zahtjev većine članova Savjeta i to u roku od najduže 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ukoliko predsjednik Savjeta ne postupi na način propisan u prethodnom stavku sjednicu će sazvati Gradonačelnik u daljnjem roku od pet dana.

Članak 5.

Savjet se imenuje na razdoblje od četiri godine. Članu Savjeta mandat može prestati i prije iste mandatnog razdoblja u slijedećim slučajevima: – danom podnošenja pisane ostavke – danom razrješenja od strane Gradonačelnika – smrću U slučajevima iz prethodnog stavka umjesto dosadašnjeg člana Savjeta imenuje se novi član kojemu mandat traje do isteka mandata preostalih članova Savjeta.

Članak 6.

O sjednicama Savjeta vodi se zapisnik kojeg vodi osoba koju za to zaduži predsjedatelj sjednice. U zapisnik se obvezno unosi nadnevak i mjesto održavanja sjednice, osobe koje su prisustvovale sjednici, dnevni red, sažet iskaz svakog govornika, te odluke koje je Savjet donio po svakoj pojedinoj točki dnevnog reda.

Članak 7.

Administrativne poslove za Savjet obavlja nadležno upravno tijelo Grada.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                  Jure Katić

 

Close Search Window