Ostali akti grada|

 

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 2/2015. – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/15-01/01

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 31. 03. 2015.

Temeljem članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 21. sjednici održanoj dana 31. 03. .2015. godine donijelo je

ODLUKU

o izradi Strategije razvoja Grada Slunja 2015.-2021.

Članak 1.

Pristupa se izradi Strategije razvoja Grada Slunja za razdoblje 2015.-2021. godina.

Članak 2.

Za potrebe izrade Strategije imenovat će se Partnersko vijeće u koje će biti uključeni predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora, a po potrebi i Radne skupine koje će okupljati uže interesne skupine.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za imenovanje radnih tijela iz prethodnog članka i zadužuje za provođenje aktivnosti vezanih uz izradu Strategije.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja.“

                                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                                                                                                                    Marina Mrkonja

Close Search Window