Ostali akti grada|

Objavljeno u “Službenom glasniku Grada Slunja”  br. 5/2015.  – 17. 07. 2015.

 

                 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

    

KLASA: 400-06/15-01/110

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 15. 07. 2015.

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15. 07. 2015. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjeni Programa korištenja

namjenskih prihoda Proračuna u 2015. godini

 

 

Članak 1.

Ovim Programom mijenja se Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program) („Glasnik Karlovačke županije“ 3/15) na način da se u članku 3. iznos „30.000,00 Kn“ zamjenjuje iznosom „80.000,00 Kn“.

  

 

Članak 2.

Odredbe osnovnog Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

 

 

                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                    Marina Mrkonja

 

                                                                                             

                                                                                             

 

 

 

Close Search Window