Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasnku Karlovačke županije” 37/14 – 07. 10. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/14-01/03
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 30. 09. 2014.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13. i 15(13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na 14. sjednici održanoj dana 30. 09. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Programa javnih potreba u športu
Grada Slunja za 2014. godinu

I.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u športu za 2014. godinu Grada Slunja, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57/13, 11/14 i 29/14), u nastavku: Program.

II.
U točki III. Programa, stavku 1, podtočki 1), pod b) za potporu klubovima, alineja 1 mijenja se i glasi: „Nogometnom klubu „Slunj“: iznos od 55.950 kn za naknade sucima, trenerima, za prijevoz igrača na takmičenja, za opremu, za redovno održavanje objekata i terena itd, a koja sredstva će se doznačivati klubu u 12 obroka (4.662,50 kn mjesečno); iznos od 18.000,00 kn (14.218,54 kn za podmirenje troškova voda i 3.781,46 kn za plaćanje službenih osoba na utakmicama, a koja će se sredstva isplatiti u kolovozu 2014.“.

III.
Sve odredbe Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od obajave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window