Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 11/14. – 23. 03. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/28
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 11. 03. 2014.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 9 sjednici održanoj dana 11. 03. 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
i načinu njihova obavljanja na području grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 37/07, 05/12, 30/12 i 57/13) na način da se u članku 2. stavku 2. u točci 2. na kraju teksta briše točka te se dodaje nova točka 3. koja glasi:
„3. organiziranje, naplata i nadzor parkiranja.“

Članak 2.
Članak 4. mijenja se na sljedeći način:
– u stavku 1. u točci 4. na kraju teksta briše se točka te se dodaje nova točka 5. koja glasi:
„5. organizacije, naplate i nadzora parkiranja.“
– u stavku 2. iz alineje 5. dodaje se nova 6. alineja koja glasi:
„Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja“

Članak 3.
U članku 7. stavku 1. točka na kraju teksta briše se i dodaje tekst “i parkiranja.“

Članak 4.
U slučaju potrebe za obavljanjem određenih poslova, isporuke roba ili usluga koje ne može neposredno izvršiti Komunalno Društvo Lipa d.o.o., Grad pridržava pravo izravnog ugovaranja isporuke navedenih poslova.
Poslovi iz prethodnog stavka pobliže će se definirati Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 5.
Sve odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 37/07, 05/12, 30/12 i 57/13) ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window