Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/15-01/30
URBROJ: 2133/04-03/05-15-3
Slunj, 16. 12. 2015.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 94/13 i 153/13 ) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15 ), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine, donijelo je

                                                                                                                                            ODLUKU
                                                                                                 O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
                                                                                                  INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI NA PODRUČJU GRADA SLUNJA

                                                                                                                                            Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/14 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 4/15).

                                                                                                                                            Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Slunju obuhvaća:

I. Odvodnja atmosferskih voda

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća poslove poslije zimske službe i to:
– čišćenje i ispiranje kanalizacije
– popravak revizionih okana, tijela slivnika i spojeva slivnika na kanalizaciju
– zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od
10.000.00 kn

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

– strojno i ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje
  koševa, odvoz smeća i glomaznog otpada 70.000,00 kn
– sanacija divljih deponija 5.000,00 kn
– zimska služba čišćenja snijega 300.000,00 kn
– gorivo za zimsku službu 5.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od
380.000,00 kn

III. Održavanje javnih površina

– nabavka i sadnja cvijeća 15.000,00 kn
– zalijevanje cvijeća u parku kontinuirano dok traje potreba 5.000,00 kn
– košnja javnih zelenih površina u gradu 160.000,00 kn
– orezivanje stabala, živica, uređenje staza i sl. radovi 50.000,00 kn
– nabava, sijanje trave i gnojidba na javnim površinama 10.000,00 kn
– nabava, postavljanje i uklanjanje prigodnih dekorativnih
  ukrasa (zastave, transparenti, ukrasna rasvjeta, kiće i sl.) 25.000,00 kn
– usluge higijeničarskog servisa 20.000,00 kn
– deratizacijske usluge 500,00 kn
– naknada za kemijske WC-e 15.000,00 kn
– unapređenje javnih sanitarnih usluga 3.000,00 kn
– električna energija za javne sanitarne objekte 1.000,00 kn
– komunalne usluge za javne sanitarne objekte 5.000,00 kn
– održavanje i uređenje kupališta 10.000,00 kn
– održavanje sportskih terena 2.000,00 kn
– ostala održavanja javnih površina 24.000,00 kn
– sanacija stepenica 15.000,00 kn
– materijal i energija za održavanje javnih površina
  (javni radovi) 6.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od
366.500,00 kn

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

– pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju
  nerazvrstanih cesta 400.000.00 kn
– nabava, zamjena ili popravak prometnih znakova,
  opreme i signalizacije na javnim površinama,
  obilježavanje parkirališnih mjesta 20.000,00 kn
– energija za semafor 1.000,00 kn
– sanacija mostova 280.000,00 kn
– izrada elaborata za nerazvrstane ceste za potrebe
  nove izmjere (k.o. Kremen) 60.000,00 kn
– ostali nespomenuti rashodi 30.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 791.000,00 kn

V. Održavanje groblja

– održavanje mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac
  i Nikšić 70.000,00 kn
– legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, lađevac
  i Nikšić (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene
  zgrade u prostoru, vodni doprinos) 18.000,00 kn
– održavanje groblja 130.000,00 kn
– materijal za mrtvačnicu 10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 228.000,00 kn

VI. Javna rasvjeta

– tekuće održavanje javne rasvjete 150.000,00 kn
– električna energija za javnu rasvjetu 550.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od
700.000,00 kn

                                                                                                                                         Članak 3.
Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

                                                                                                                                         Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “ Službenom glasniku Grada Slunja”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

                                                                                                                                                                                                                              PREDSJEDNICA
                                                                                                                                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                                                                                                                                              Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window