Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

REPUBLIKA   HRVATSKA            

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/15-01/102

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 16. 12. 2015.  

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br 93/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SLUNJA U 2015. GODINI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2015. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/14 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 4/15) na način da se točka II. članak 2. mijenja i glasi:

„U 2015. godini planira se provedba daljnjih aktivnosti na izradi projektne i druge dokumentacije za 1. fazu izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane i pješačkog mosta u naselju Rastoke koji Grad provodi u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, a za koji se planira osigurati 180.000,00 kn. U sklopu realizacije ovog projekta planiraju se sredstva u iznosu 69.600,00 kn za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad državnim zemljištem te plaćanje vodnog doprinosa i jednokratne naknade za korištenje vodnog dobra.

Od ostalih aktivnosti planira se daljnja izrada projektne dokumentacije za Centar za posjetitelje (TIC) u Rastokama. Realizacija ovog projekta planirana je uz sudjelovanje Ministarstva turizma, a za realizaciju istog planiraju se sredstva u iznosu 50.000,00 kn.

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za uređenje gradskog kupališta na Korani planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: Proračun Grada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, tekuće pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći od tijela državne vlasti, viškovi prihoda iz prethodnih godina te ostali izvori.“

 

Članak 2.

U točki III. članku   3. stavku 2. iznos od „100.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom od „250.000,00 kn“.

U članku 3. stavak 3. briše se, a stavak 4. mijenja se i glasi:

„Izvori sredstava za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: proračun Grada, vodni doprinos, prihodi od sufinanciranja za ceste, viškovi prihoda iz prethodnih godina, tekuće pomoći iz državnog proračuna, komunalni doprinos te ostali izvori.“

 

Članak 3.

U točki IV. „JAVNA RASVJETA“, članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

„S ciljem postizanja energetski učinkovite javne rasvjete planiraju se radovi rekonstrukcije javne rasvjete na užem gradskom području a u tu svrhu planiraju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kn pri čemu se sufinanciranje projekta očekuje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva.“

 

Članak 4.

Točka V. „GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM“ mijenja se i glasi:

 

„U sklopu aktivnosti gospodarenja komunalnim otpadom nastavljaju se aktivnosti sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac koji Grad provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta izdana je u lipnju 2014. godine potvrda glavnog projekta. Tijekom 2015. godine planira se postavljanje ograde oko odlagališta radi sprječavanja neovlaštenog pristupa i odlaganja otpada za što se osiguravaju sredstva u iznosu 220.000,00 kn, pri čemu se očekuje sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 90% sredstava.

Izvori sredstava za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: proračun Grada, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika te ostali izvori.“

 

Članak 5.

Sve druge odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon  objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                                                                 Marina Mrkonja

                                                                                                                       

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window